หน้าแรก > เศรษฐกิจ

PEA พร้อมออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน ภายใต้ ASEAN Taxonomy เป็นรัฐวิสาหกิจแรก

วันที่ 10 กรกฎาคม 2024 เวลา 21:55 น.


PEA ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) จัดทำกรอบการระดมทุนเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Finance Framework) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมของอาเซียน (ASEAN Taxonomy) ได้สำเร็จเป็นรัฐวิสาหกิจแรก พร้อมมุ่งสู่การระดมทุนสำหรับโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือ PEA เปิดเผยว่า PEA มีความมุ่งมั่นและมีเป้าหมายที่จะพาองค์กรมุ่งสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality ในปี 2050 และ Net Zero ภายในปี 2065 สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมา ภิบาล (ESG) ผลักดันประเทศไทยสู่ความยั่งยืน PEA ได้พัฒนานวัตกรรมทางการเงิน ด้วยการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน หรือ Sustainability Bond เพื่อมุ่งสู่ Green Finance ของ PEA โดย PEA ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) จัดทำกรอบการระดมทุนเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Finance Framework) สอดคล้องตามมาตรฐานสากลที่จัดทำโดยสมาคมตลาดทุนระหว่างประเทศ (International Market Association: ICMA) และ ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) สำหรับการระดมทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียน การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเข้าถึงโครงสร้างขั้นพื้นฐานด้านไฟฟ้า โดย PEA เป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกของประเทศไทย ที่จัดทำ Framework การระดมทุนเพื่อความยั่งยืนที่สอดคล้องตามมาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมของอาเซียน (ASEAN Taxonomy version 3) ซึ่งอ้างอิงเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามความตกลงปารีส และได้รับการรับรอง Framework การระดมทุนเพื่อความยั่งยืนจาก DNV ซึ่งเป็นผู้สอบทานภายนอกที่เป็นอิสระ (Second Party Opinion) ตามมาตรฐานด้านการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในระดับสากล เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุน สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

Mr. Anouj Mehta ผู้อำนวยการสำนักงานผู้แทน ADB ประจำประเทศไทย กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นธนาคารเพื่อการรับมือกับสภาพภูมิอากาศ (Climate Bank) มีความยินดีที่ได้สนับสนุนการจัดทำ Framework การระดมทุนเพื่อความยั่งยืนเป็นครั้งแรกให้กับรัฐวิสาหกิจสาขาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้าของไทย ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการนำประเทศเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ โดย Framework ดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือการระดมทุนในอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมของ PEA และหวังว่าจะเป็นตัวอย่างของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินในการจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนเพื่อความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น

โดยในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 PEA ร่วมกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ได้วางแผนการระดมทุนด้วยการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) ของ PEA เป็นครั้งแรก เพื่อนำเงินที่ได้จากการออกพันธบัตรไปลงทุนในโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและโครงการด้านสังคมที่มีเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยนักลงทุนสามารถติดตามแผนการออกพันธบัตรของ PEA จากแผนการกู้เงินรายไตรมาสที่กระทรวงการคลังจัดหาได้ที่เว็บไซต์สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (https://www.pdmo.go.th/th/soe-auction-schedule)

ข่าวยอดนิยม


ข่าวยอดนิยม