รายการข่าวจราจร สวพ.91 ขึ้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2536 รายงานการจราจรและความปลอดภัย ในเวลา 16.30-18.30 น.

วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2536 รายงาน 2 ช่วง คือ 06.30-08.30 น. และ 16.30-18.30 น.

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2537 เวลา 06.00-24.00 น. จัดเป็นรายการวิทยุรายงานการจราจรเต็มรูปแบบ พร้อมทั้งประสานกับศูนย์วิทยุตำรวจเพื่อให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน และเนื่องจากประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 สวพ.91 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (สจร.) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เป็นสถานีวิทยุหลักเพื่อการจราจร และความปลอดภัย

วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2550 จึงขยายเวลาการออกอากาศเป็นตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีรูปแบบรายการเป็นการนำเสนอข่าวสารตลอดทั้งวัน มีการแบ่งช่วงการจราจรติดขัด คือช่วงเวลา 06.00-09.00 น. และ 16.00-19.00 น. รายงานสภาพการจราจรสลับการแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุด่วนเหตุร้าย แจ้งสกัดจับ แจ้งขอความช่วยเหลือ ส่วนเวลาอื่นนอกจากนี้เป็นรายการสาระทั่วไป เช่น ข่าวสาร กฎหมายควรรู้ การท่องเที่ยว การซ่อมรถ เหตุการณ์ประจำวัน ฯลฯ

สวพ.91 จึงเกิดขึ้นจากการอาสาที่จะทำงานเพื่อสังคม พร้อมกันนี้ยังเป็นสื่อกลางของจิตอาสาจากทุกภาคส่วนเพื่อประสานความช่วยเหลือตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น อาสาสมัครรายงานสภาพการจราจร แจ้งข่าวอาชญากรรม แจ้งอุบัติเหตุ เพลิงไหม้ อุทกภัย แจ้งเบาะแสยาเสพติดการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ แจ้งเด็กพลัดหลง ของหาย คนหาย ช่วยผู้ด้อยโอกาสในสังคม สัตว์เลี้ยงป่วยไร้คนดูแล ฯลฯ ผู้ฟังรายการโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาสาสมัครของรายการก็พร้อมให้การช่วยเหลือตามกำลังกาย กำลังทรัพย์ กำลังสติปัญญาความสามารถ เช่น การเสียสละอุทิศตนช่วยผู้ประสบอุบัติเหตุจนตนเองได้รับอุบัติเหตุซ้ำซ้อน หรือช่วยกันล้อมจับคนร้ายในเหตุการณ์ฉุกเฉินเฉพาะหน้า รวมถึงการอุทิศเวลาเพื่อเป็นวิทยากรให้ความรู้ในด้านกฎหมาย เครื่องยนต์ การเกษตร ผ่านรายการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ และยิ่งไปกว่านั้นทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ขอความช่วยเหลือก็จะได้รับการตอบสนองจากจิตอาสาสวพ. ๙๑ เสมอ สิ่งเหล่านี้จึงทำให้เกิดการต่อยอดกิจกรรมทางสังคมเพื่อขยายผลต่อการปลุกจิตสำนึกในการช่วยเหลือแบ่งปันกันในสังคมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

สวพ.91 จึงเป็นชุมชนของการเรียนรู้ที่จะให้และรับอย่างเหมาะสมกลมกลืน ทั้งๆ ที่ผู้ให้ไม่ได้รับการตอบแทนเป็นสินจ้างรางวัลใดๆ แต่การให้ก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลากว่า 20 ปี ภายใต้โครงการต่างๆ เช่น กลุ่มกระปุกบุญ ที่ผู้ขับแท็กซี่นำเงินที่เกินจากมิเตอร์ มารวมกันเพื่อช่วยเหลือสังคม นักข่าวจิตอาสาคุณธรรมสวพ.91 แท็กซี่ใจใสของหายได้คืน ฯลฯ

สำหรับโครงการของหายได้คืน หรือ Thailand Lost and Found ทำให้สวพ.91 ได้รับรางวัลสถานีวิทยุคุณธรรมแห่งชาติ ประจำปี 2556 เนื่องจากสวพ.91 ได้สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในสังคม เมื่อใดที่มีเหตุการณ์ ของหาย รถหาย ทรัพย์สินมีค่าหาย และแม้แต่คนหาย คนในสังคมจะมุ่งหน้ามาที่สวพ.๙๑ เพื่อให้ช่วยติดตามบุคคลหรือสิ่งของอันมีค่า เป็นที่รักกลับคืนมา และแม้ว่าใครก็ตามที่เก็บของได้หรือพบคนหาย ก็จะประสานมาเพื่อติดตามหาเจ้าของ

นอกจากนั้นยังได้รับรางวัลกนกนาคราช ในฐานะองค์กรศรีแผ่นดินด้านสื่อสารมวลชนพิทักษ์ธรรม ประจำปี 2557

จึงกล่าวได้ว่าสวพ.91 เป็นสถานีวิทยุที่ถ่ายทอดเรื่องราวของคนในสังคม ในรูปแบบ REALITY เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมนาทีต่อนาที วันต่อวัน และด้วยความที่สถานีวิทยุสวพ.91 เป็นสถานีวิทยุในสังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงทำให้การประสานงานเพื่อช่วยเหลือจึงเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

นอกจากการเป็นสื่อกลางในการทำความดีด้วยการช่วยเหลือสังคมดังกล่าวแล้ว สวพ.91 ยังเป็นสื่อกลางให้ผู้มีจิตอาสามีโอกาสช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องด้วยกำลังทรัพย์ในกรณีฉุกเฉิน โดยการจัดตั้งกองทุนเหรียญสลึงเพื่อผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ประสบความเดือดร้อนในด้านต่างๆ เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ การสร้างห้องสมุดแก่โรงเรียนในชุมชนที่ขัดสนขาดแคลน ฯลฯ ทั้งที่ไม่ใช่นโยบายหลักของผู้ดำเนินงานสถานีวิทยุสวพ.91 (บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซันส์ จำกัด) ซึ่งหลักการของกองทุนเหรียญสลึงนั้นมุ่งหวังเพียงเพื่อรับเหรียญสลึงที่เหลือจากการใช้จ่าย เพื่อให้คนในสังคมช่วยเหลือกันโดยไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งปลูกฝังการรู้จักอดออมให้กับเยาวชน และจากพลังความดีอันน้อยนิดนี้เมื่อรวมกันแล้วก็จะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในสังคมที่จะช่วยให้สังคมเกิดความสงบร่มเย็น

เมื่อคนเราอาสาทำสิ่งใด ก็น่าจะเป็นหนทางหนึ่งในการทำให้เกิดความพึงพอใจ ปีติ และสุขที่จะให้ และยังคงให้อย่างต่อเนื่องเพราะเกิดจากความคิดดี พูดดี ทำดี จนความเป็นกุศลนี้ขยายออกเป็นวงกว้าง และด้วยความเป็นสื่อมวลชนที่มีผู้ฟังที่หลากหลายและมีจำนวนมาก จะเป็นการนำมาซึ่งสังคมที่สงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกัน

จากวันเริ่มต้นจนถึงวันนี้ ที่สวพ.91 ทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง เพื่อการให้ ช่วยเหลือ เกื้อกูล แบ่งปัน บรรเทาทุกข์เพื่อสังคม เราปรับปรุงพัฒนาการทำงานและเทคโนโลยี เพื่อให้บริการประชาชนทั่วไปได้กว้างไกลยิ่งขึ้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของการสื่อสารด้วย Information Technology สวพ.91 ก็ไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนา เพื่อการให้ความช่วยเหลือที่ฉับไวทันเหตุการณ์ ที่เราจะทำงานขนานกันไป ทั้งการออกอากาศ และสื่อออนไลน์