หน้าแรก > ประชาสัมพันธ์

กปภ. ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำ จ.ราชบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 17:30 น.


การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมติดตาม พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในจังหวัดนครปฐมและราชบุรี พร้อมรายงานความคืบหน้าแผนงานการพัฒนาระบบประปาในจังหวัดนครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม รองรับการขยายตัวของพื้นที่ west bangkok ในอนาคต

นายวิบูลย์ วงสกุล ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า การเติบโตของชุมชนเมืองในพื้นที่ west bangkok มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ จากการคาดการณ์ความต้องการใช้น้ำประปาที่เพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ จ.นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม กปภ. จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาสมุทรสาคร - นครปฐม ก่อสร้างระบบผลิตน้ำขนาด 432,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน ที่สถานีผลิตน้ำโพธาราม และสถานีผลิตน้ำแห่งที่ 1 โดยใช้น้ำดิบจากแม่น้ำแม่กลอง วางท่อส่งน้ำขนาด 1,800 มิลลิเมตร ส่งน้ำไปยังสถานีจ่ายน้ำต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับความต้องการใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่ อ.นครชัยศรี อ.พุทธมณฑล อ.เมือง จ.นครปฐม อ.โพธาราม อ.บางแพ จ.ราชบุรี อ.บ้านแพ้ว อ.กระทุ่มแบน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ซึ่งคาดการณ์ว่าโครงการดังกล่าว จะสามารถรองรับผู้ใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นกว่า 71,500 ราย ในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า  

นายหลักชัย พัฒนเจริญ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. ได้ร่วมติดตามรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำและแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่สำคัญในพื้นที่ จ.นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม โดยได้กำชับให้ กปภ. บริหารจัดการน้ำประปาและจัดหาแหล่งน้ำสำรองเพื่อสามารถผลิตน้ำประปาให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างเพียงพอ เร่งดำเนินการขยายพื้นที่เขตการให้บริการน้ำประปาของ กปภ. ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 4 จังหวัด

เพื่อยกระดับและพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจให้มีความพร้อมและรองรับการเติบโตของชุมชนได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งได้กำชับให้ กปภ. ติดตามแก้ไขปัญหาน้ำสูญเสียอย่างต่อเนื่อง ลดการสูญเสียทรัพยากรน้ำโดยเปล่าประโยชน์ นอกจากนี้ กปภ. ได้ร่วมหารือกับกรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ บูรณาการการทำงานร่วมกันอันจะนำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบอย่างยั่งยืน และสนองนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมให้ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง เพื่อสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

ข่าวยอดนิยม


ข่าวยอดนิยม