กทม. ยกเลิกการจัดงานสงกรานต์ ปี 64 และงดกิจกรรมพิเศษภายในถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง

08 เม.ย. 2564 | 18:02:16
นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่ามีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วจากสถานบริการและสถานบันเทิงในพื้นที่เขตวัฒนา เขตคลองเตย และเขตบางแค ซึ่งมีการแพร่กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ และมีประชาชนติดเชื้ออย่างรวดเร็ว ประกอบกับนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 ตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มาตรา 35 ที่สามารถดำเนินการได้ในปัจจุบัน ระบุกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีอำนาจสั่งการ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  กรุงเทพมหานคร จึงขอยกเลิก
การจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 12-14 เมษายน 2564 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงในส่วนของสำนักงานเขตและหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้งหมด พร้อมทั้งขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร งดการจัดงานกิจกรรมสงกรานต์ หากมีความจำเป็นไม่สามารถงดการจัดงานดังกล่าวได้ ขอให้พิจารณาการจัดงานกิจกรรมสงกรานต์อย่างระมัดระวัง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงแนะนำให้ประชาชนใช้วิธีการสรงน้ำพระพุทธรูปอยู่ที่บ้าน หลีกเลี่ยงไปในพื้นที่ที่มีการรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก หากเป็นไปได้ควรงดการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล พร้อมกันนี้ขอความร่วมมือประชาชนได้ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านหรืออยู่ร่วมกับผู้อื่น การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล หรือแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆ งดเว้นการดื่มน้ำจากแก้วเดียวกัน กรณีเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดให้ศึกษาหลักเกณฑ์การเข้าพื้นที่ของจังหวัดนั้นๆ 

สำหรับการจัดกิจกรรมถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 9-14 เม.ย.64 ตั้งแต่เวลา 16.00–22.00 น. กรุงเทพมหานคร ของดการจัดกิจกรรมพิเศษภายในถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง ได้แก่ กิจกรรมพายเรือคายัค การแสดงดนตรี และกิจกรรมของดี 50 เขต โดยประชาชนยังสามารถเที่ยวชมตรอกศิลป์ (Art Alley) และเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าในพื้นที่ได้ตามปกติ ทั้งนี้ บริเวณถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง กรุงเทพมหานครได้มีการตรวจคัดกรองและการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือเจลแอลกอฮอล์ รวมทั้งตรวจวัดอุณหภูมิ และใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” เช็คอินเมื่อเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19  Share this: