PEA ประดับไฟโบราณสถาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวในยามค่ำคืน

06 มี.ค. 2564 | 11:49:58
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมกับ กรมศิลปากร ก่อสร้างโครงการประดับไฟโบราณสถานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวในยามค่ำคืน ซึ่งมีโบราณสถานและสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น โดยยูเนสโก (UNESCO) ประกาศขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

PEA ดำเนินการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างชนิด LED ที่สามารถปรับโทนสี สร้างฉากสีสัน มีมิติความเคลื่อนไหวทางแสง ใช้เทคโนโลยีการควบคุมแสงสีอย่างต่อเนื่อง กลมกลืน ซึ่งโคมไฟ LED มีคุณสมบัติการประหยัดไฟ มีค่าใช้จ่ายทางด้านกระแสไฟฟ้าที่ต่ำกว่าโคมไฟส่องสว่างแบบเดิมถึง 70% และมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า ทั้งนี้ PEA ได้ติดตั้งโคมไฟประดับแสงสว่างให้กับโบราณสถานเรียบร้อยแล้วจำนวน 8 แห่ง ดังนี้
1. วัดพระศรีสรรเพชญ์ 
2. วัดมหาธาตุ
3. วัดราชบูรณะ 
4. วัดพระราม
5. วัดไชยวัฒนาราม
6. คุ้มขุนแผน และ วัดเกตุ
7. ศาลากลางหลังเก่า
8. วัดภูเขาทอง

PEA ได้ติดตั้งระบบจ่ายไฟพร้อมปรับปรุงอาคารจ่ายไฟซึ่งคงอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเดิมที่ได้ออกแบบร่วมกับกรมศิลปากร มีระบบป้องกันทางไฟฟ้าตามหลักวิศวกรรม สามารถติดตั้งโปรแกรมเปิด-ปิดแสงไฟตามวันเวลาที่กำหนด หรือตามค่าแสงสว่างแวดล้อม เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจากการใช้โคมไฟประหยัดพลังงานในโครงการ สร้างภาพลักษณ์ในโบราณสถาน ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเป็นการเชิดชูโบราณสถานให้โดดเด่นทรงคุณค่า สืบสานวัฒนธรรมของชาติให้ยาวนานต่อไป

Share this: