​เฝ้าระวัง!! 1-3 มี.ค.นี้ พายุฤดูร้อน ภาคเหนือ อีสานและกลาง ส่วนใต้ ฝนเพิ่ม

28 ก.พ. 2564 | 11:54:04
ศูนย์เตือนภัยพิบัติเห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) แจ้งเตือนให้เฝ้าระวัง ช่วงวันที่ 1-3 มี.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ทำให้เกิดพายุฤดูร้อนโดยมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง

ขณะเดียวกันลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร
วันที่ 1-3 มี.ค. 64 สถานการณ์คุณภาพอากาศ ค่า PM 2.5 แนวโน้มการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันลดลงเนื่องจากบริเวณประเทศไทยตอนบน จะมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้น ทำให้การลอยตัวของอากาศสูงขึ้น แต่ยังคงมีการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันได้ในบางพื้นที่

ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โดยเฉพาะพื้นที่อากาศหนาว/หนาวจัด ขอให้ดูแลสุขภาพ ทำให้ร่างกายอบอุ่นตลอดเวลา ระวังอันตรายจากอัคคีภัยในการก่อไฟให้ความอบอุ่น  สำหรับพื้นที่คุณภาพอากาศระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ/เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งและใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองตลอดเวลา

ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปพร.จิตอาสา เครือข่ายอาสาสมัคร องค์กรสาธารณกุศลได้เตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ พร้อมประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ให้กับชุมชน/หมู่บ้านในทุกช่องทาง ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัย เช่น สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าวหรือเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน เป็นต้น

Share this: