มูลนิธิราชประชานุคราะห์ ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค ลงนาม (MOU) "โครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน ปีที่ 1" สร้างจิตสำนึกที่ดีให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ

23 ก.พ. 2564 | 16:46:23
พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (คปภ) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ "โครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน ปีที่ 1" สร้างจิตสำนึกที่ดีให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ พร้อมสร้างเครือข่าย "ฮีโร่น้อย...อาสาพิทักษ์น้ำ" เครือข่ายช่วยดูแลรักษาแหล่งน้ำให้มีคุณภาพ สามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำ ร่วมสอดส่องดูแลและแจ้งเหตุท่อแตกท่อรั่วในชุมชน

พลเรือเอก พงษ์เทพ กล่าวว่า มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ได้จัดตั้งขึ้นด้วยน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  โดยมีภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติและภัยพิบัติต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ความช่วยหลือด้านการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จำนวน 85 โรงเรียน และโรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ให้การสนับสนุน จำนวน 8 โรงเรียน ซึ่งโครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน ปีที่ 1 นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการร่วมมือสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์พิทักษ์น้ำ ซึ่งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร มีปัญหาเรื่องแหล่งน้ำสะอาดของโรงเรียน ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชน ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของทรัพยากรน้ำ ขยายไปสู่พื้นที่ชุมชน สามารถช่วยรักษาทรัพยากรที่สำคัญของชาติไว้ได้อย่างยั่งยืน

ด้าน นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวว่า การร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการอาสาประปาเพื่อปวงชนในครั้งนี้ กปภ.สาขา ที่มีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งสิ้น 66 โรงเรียน โดยจะนำประสบการณ์และวิชาชีพประปามาแบ่งปันและช่วนเหลือดูแลระบบประปาของชุมชน รวมทั้งการอบรมให้ความรู้ด้านน้ำประปา เทคนิคการตรวจสอบซ่อมแซมท่อแตกท่อรั่วเบื้องต้น รวมทั้งสร้างจิตสำนึกที่ดีให้เด็กและเยาวชนใช้ทรัพยากรน้ำประหยัด และ รู้คุณค่า พร้อมสร้างเครือข่าย "ฮีโร่น้อย...อาสาพิทักษ์น้ำ" เพื่อช่วยกันสอดส่องดูแลทรัพยากรน้ำ อีกทั้งเป็นสื่อกลางสร้างการรับรู้และความเข้าใจไปสู่ชุมชนด้วย
Share this: