"ศักดิ์สยาม" สั่งแก้ปัญหา สนามบินสุวรรณภูมิ รอกระเป๋านาน ให้เวลา 1 เดือน หากแก้ไขไม่ได้ หารายใหม่บริการ

25 พ.ย. 2565 | 09:36:45
"ศักดิ์สยาม" สั่งแก้ปัญหา สนามบินสุวรรณภูมิ รอกระเป๋านาน ให้เวลา 1 เดือน หากแก้ไขไม่ได้ หารายใหม่บริการ พอใจ ตม.สุวรรณภูมิแก้ปัญหาความแออัดได้มีประสิทธิภาพ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า จากการตรวจติดตามความคืบหน้าตามข้อสั่งการในการเตรียมความพร้อมการให้บริการ และอำนวยความสะดวกผู้โดยสารขาเข้า และขาออก สนามบินสุวรรณภูมิ นั้น พบว่า บริเวณจุดตรวจหนังสือเดินทางผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ สามารถบรรเทาความแออัดได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และผู้โดยสารได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็ว โดยใช้เวลารอคิว เพื่อตรวจหนังสือเดินทางเฉลี่ย 15 นาทีต่อคน และใช้เวลาหน้าจุดตรวจหนังสือเดินทาง 60 วินาทีต่อคน แต่ยังพบปัญหาเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ ไม่สามารถสแกนหนังสือเดินทางผู้โดยสารชาวไทยบางคนได้ ซึ่งได้แก้ไขโดยให้ไปตรวจหนังสือเดินทาง ผ่านเคาน์เตอร์ตามปกติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังพบปัญหาการรับกระเป๋าสัมภาระล่าช้า เนื่องจากปัจจุบันบริษัทผู้ให้บริการภาคพื้นที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟล์ทเซอร์วิส จำกัด (Bangkok Flight Services : BFS)  ประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรและอุปกรณ์ ทำให้การบริการขนถ่ายกระเป๋าสัมภาระขาเข้ามีความล่าช้าในบางเที่ยวบิน อย่างไรก็ตาม ในสัปดาห์หน้าได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงคมนาคม เชิญบริษัทผู้ให้บริการฯ ทั้ง 2 แห่ง มาประชุมหารือวิธีแก้ปัญหา โดยให้จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และให้เวลาดำเนินการภายใน 1 เดือน หากยังสามารถให้บริการตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าต้องไม่เกิน 30 นาที ก็ยินดีให้ดำเนินการให้บริการต่อไป แต่หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จะมีการเพิ่มผู้ให้บริการรายใหม่เข้ามาดำเนินการ

Share this: