กรมทางหลวงชนบท จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “Smart PR นักประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล” เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานให้กับเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

28 ก.ย. 2565 | 14:44:01
กรมทางหลวงชนบท จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “Smart PR นักประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล” เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานให้กับเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

วันนี้ (28 ก.ย. 65) นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “Smart PR นักประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล” พร้อมด้วยนายผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ นายสมชาย ลีลาประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท และนายเจษฎา วินสน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการกรม เข้าร่วมพิธีเปิดฯ โดยมีนายภูมิรัฐ ทองอุดม นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดอบรมในครั้งนี้ 

สำหรับการจัดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของกรมทางหลวงชนบททั่วประเทศ มีทักษะและศิลปะในการสื่อสารยุคดิจิทัล ให้สามารถนำผลงาน/ภารกิจ ไปเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน รู้จักช่องทางในการเผยแพร่ให้หลากหลายมากขึ้น รวมถึงสามารถผลิตและเผยแพร่ อธิบายข้อมูลข่าวสารนโยบายสำคัญให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและเกิดความเชื่อมั่นต่อองค์กร ซึ่งการอบรมในครั้งนี้แบ่งออกเป็นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบททั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศเข้าร่วมอบรม จำนวนรวม 251 คน ณ ห้องประชุมธารสิทธิ์พงษ์ กรมทางหลวงชนบท กรุงเทพฯ และมีการถ่ายทอดผ่านระบบ Zoom Meeting ไปยังส่วนภูมิภาค

Share this: