กทม. จัดแรลลี่ “พายคายัค รักษ์คลอง” เก็บขยะในคลองลาดพร้าว คลองบางเขนและคลองเปรมฯ

28 พ.ย. 2564 | 21:43:20
เวลา 08.00น.  28 พ.ย. 2564 นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ We Change by Chatuchak (พายคายัค รักษ์คลอง) โดยมี นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ผู้บริหารเขตจตุจักร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ จุดปล่อยเรือคายัค บริเวณจุดเช็คอินริมคลองลาดพร้าว เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตจตุจักรจัดโครงการ "We Change by Chatuchak (พายคายัค รักษ์คลอง)" ขึ้น เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตจตุจักร และแสดงความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชนให้มีจิตสำนึกอันดี มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ โดยร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองในพื้นที่เขตจตุจักรให้สวยงาม เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชนภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับจัดกิจกรรมการพายเรือคายัคเก็บขยะในคลอง ระยะทางรวม 10.78 กิโลเมตร โดยมีเครือข่ายภาคประชาชนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 118 คน มีเรือคายัคเข้าร่วม 70 ลำ จุดเริ่มต้นบริเวณจุดเช็คอินริมคลองลาดพร้าว ผ่านคลองบางเขน ต่อเนื่องคลองเปรมประชากรพื้นที่สำนักงานเขตจตุจักร และเข้าจุดสิ้นสุดบริเวณ ลานกิจกรรมบ้านมั่นคง ชุมชนประชาร่วมใจ 1 หลังวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง โดยส่งเสริมการคัดแยกขยะเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป

ทั้งนี้ กิจกรรมได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ห้างสรรพสินค้าโลตัส เพจนิยมพาย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมประกวดการถ่ายภาพโดยช่างภาพเยาวชนจิตอาสา เพื่อสร้างมุมมอง และปลูกจิตสำนึกในการตระหนักรู้ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติให้กับกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อเป็นรากฐานที่ดีของสังคมอีกด้วย

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมตามโครงการ "We Change by Chatuchak (พายคายัค รักษ์คลอง)" ในวันนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองอีกหลาย ๆ คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้มีความสะอาด สวยงาม และแสดงความเป็นอัตลักษณ์ของแต่พื้นที่ โดยความร่วมมือร่วมใจกันของทุกฝ่าย ขอให้ความตั้งใจดีของทุกๆ คนในวันนี้ ได้แปรเปลี่ยนเป็นพลังในการขับเคลื่อนความรัก ความเข้าใจความหวงแหน และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองทุกสายในกรุงเทพมหานคร ได้กลับมามีคุณค่า และความสำคัญ เพื่อเป็นมรดกทางธรรมชาติให้ลูกหลานเราสืบไป
 

Share this: