เดินหน้ายกระดับช่างเครื่องปรับอากาศ ก้าวทันเทคโนโลยี IoT รับการเปลี่ยนแปลงโลกอนาคต

25 พ.ย. 2564 | 22:53:09
นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับบริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) องค์กรชั้นนำด้านระบบเครื่องปรับอากาศ พัฒนาทักษะด้าน IoT ให้แก่ช่างเครื่องปรับอากาศ เพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีระบบปรับอากาศในปัจจุบัน ซึ่งมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT ร่วมกับเครื่องปรับอากาศมากยิ่งขึ้น 

ที่ผ่านมาได้ร่วมกันพัฒนาครูฝึกของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่แรงงาน จัดตั้ง “ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยี IoT เพื่อนำไปประยุกต์งาน” ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นศูนย์กลางฝึกอบรมช่างในสาขานี้ 

สำหรับในปี 2565 มีแผนดำเนินการจัดฝึกอบรม การฝึกยกระดับฝีมือหลักสูตรเทคโนโลยี IoT เพื่อการประยุกต์การใช้งาน และการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้แก่ช่างชุมชน ช่างฝีมือและช่างตัวแทน ใน 10 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ชลบุรี พิษณุโลก ขอนแก่น อุบลราชธานี สกลนคร กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ สงขลา และภูเก็ต เพื่อให้ช่างมีทักษะและทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT ในเครื่องปรับอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ตั้งเป้าหมายไม่น้อยกว่า 210 คน ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้รับสิทธิ์ในการเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ซึ่งต่อยอดในการมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถได้

นายประทีป กล่าวต่อว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ปัจจุบันเทคโนโลยี IoT มีบทบาทและความสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนบางอย่างในชีวิตประจำวัน เช่น การสั่งเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ในบ้าน ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็คือ สมาร์ทโฟน หรือแท็ปแล็ต ซึ่งผู้ได้รับการพัฒนาตามโครงการนี้ถือได้ว่าเป็นช่างฝีมือแถวหน้าของประเทศมีความพร้อมให้บริการ ถึงแม้จะเป็นระบบปรับอากาศที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน อีกทั้งมีส่วนช่วยให้ประชาชนสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและช่างสามารถเข้าถึงการจ้างงานได้ง่ายขึ้นอีกด้วย 

Share this: