3 ผวจ.ชายแดนไทย-กัมพูชา ร่วมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ หลังโควิดระบาด ทำกระทบหนัก

25 พ.ย. 2564 | 21:19:19
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เมื่อเวลา 13.30 น.  นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมหารือร่วมกับ นายอุม เรียไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย และนายชก ลู  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องฝั่งกัมพูชา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมด่านศุลกากรอรัญประเทศ ชั้น 2 อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ได้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและการค้าขายบริเวณแนวชายแดนและแรงงานกัมพูชาของทั้ง 2 ประเทศ

นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า มีการหารือใน 4 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย 

1. การนำแรงงานชาวกัมพูชาเข้าทำงานในภาคเกษตรของไทยที่จะต้องให้ความสำคัญด้านสาธารณสุขเพื่อประโยชน์ของทั้ง 2 ประเทศ และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานก่อนฤดูกาลเปิดหีบอ้อย ที่จะเริ่มขึ้นในเดือน ม.ค.2565 ซึ่งในเบื้องต้น จังหวัดสระแก้ว จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือกับผู้ว่าราชการ 2 จังหวัดของประเทศกัมพูชาศูนย์บริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 ส่วนกลาง เพื่อหาแนวทางดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม และหากไม่มีข้อขัดข้องใดก็น่าที่จะนำแรงงานชาวกัมพูชา เข้าทำงานในภาคเกษตรของไทยได้ในเร็ว ๆ นี้  

2. กรณีการข้ามแดนเข้ามาค้าขายในตลาดโรงเกลือของชาวกัมพูชา ที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มข้นเช่นหนังสือรับรองการฉีดวัคชินมา 2 เข็ม  

3. การเปิดด่านพรมแดนทั้ง 4 แห่ง มีด่านผ่านแดนถาวร 2 แห่ง มีด่านคลองลึกกับด่านบ้านเขาดินและด่านจุดผ่อนปรนบึงตากวน อ.ตาพระยา และจุดผ่อนปรนบ้านหนองปรือ อ.อรัญประเทศ ทั้งฝ่ายกัมพูชาและไทย มีความเห็นตรงกันว่าจะสามารถเปิดเป็นการนำร่อง โดยจะนำเสนอให้กระทรวงมหาดไทยและศูนย์ ศบค.เห็นชอบ หน้าจะเปิดได้ในเร็วนี้ แต่แรงงานภาคการเกษตรจะต้องมีใบบัตรผ่านแดน (Border Pass) ให้อนุญาตออกได้เฉพาะด่านถาวรบ้านคลองลึกและด้านเขาดินเท่านั้นและให้อยู่ได้ 1 เดือนมาต่อบอร์เดอร์พาสครั้งหนึ่ง 

4.ส่วนแรงงานเช้ามาเย็นกลับไม่อนุญาตพักค้างคืนถ้าแรงงานเช้ามาเย็นกลับถ้าออกด่านคลองลึกและด่านหนองปรืออนุญาตให้ทำงานพื้นที่อำเภออรัญประเทศเท่านั้นส่วนแรงงานที่ออกด่านเขาดินก็อนุญาตทำงานในพื้นที่อำเภอคลองหาดและถ้าแรงงานออกที่ด่านบึงตากวนก็อนุญาติให้ทำงานในเขตอำเภอตาพระยา เพื่ออำนวยความสะดวกให้โดยใช้ยานพาหนะ ซึ่งในเรื่องดังกล่าวส่วนราชการของทั้ง 2 ประเทศจะต้องนำกลับไปเสนอกระทรวงมหาดเพื่อให้ความเห็นชอบอีกครั้ง

นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมเรื่องการเปิดด่านพรมแดนด้านนโยบายในการประชุมร่วมกันนั้นมีแผนการในการเปิดพรมแดนจะพิจารณาอันดับแรกเพียง 3 กลุ่มก่อน คือ 1.แรงงานภาคการเกษตร เช่น ไร่อ้อย-ไร่มัน-สวน เป็นต้น 2.แรงงานรายวันไป-กลับ เช่น ผู้ที่มีร้านค้าในตลาดโรงเกลือ หรือ กรรมกร 3.แรงงานรถเข็นชนิดล้อเลื่อนให้มีคนประจำรถได้คันละ 4คน จะต้องผ่านการฉีดวัคซีนมาแล้วสองเข็ม และต้องผ่านการตรวจคัดกรองหน้าด่านของไทย ส่วนกลุ่มที่ 1.แรงงานเกษตรต้องมีนายจ้างรับรองเท่านั้นถึงจะให้เดินทางได้ภายในจังหวัดสระแก้ว หลังจากนั้นทางกัมพูชาได้เข้าใจแนวทางในการประชุมครั้งโดยผ่านล่าม เพื่อไปนำเสนอต่อรัฐบาลกัมพูชาแล้วจะให้คำตอบในเร็วนี้ ส่วนทางไทยก็จะรีบนำเสนอให้รัฐบาลทราบเช่นกันผู้ว่ากล่าว

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว

Share this: