กอนช.ประกาศเฝ้าระวัง สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน 23-30 ต.ค. 64

19 ต.ค. 2564 | 13:10:59
กอนช.ประกาศเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน ดังนี้ คาดการณ์บริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท อยู่ที่ 2,700 ลบ.ม./วิ ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาลงไป มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบัน ประมาณ 0.2-0.4 ม.ในช่วงวันที่ 23-30 ต.ค. 64 ในพื้นที่- จ.นครสวรรค์ บริเวณ อ.พยุหะคีรี ต.ย่านมัทรี ต.ยางขาว ต.น้ำทรง ต.พยุหะ และ ต.ท่าน้ำอ้อย

- จ.อุทัยธานี บริเวณ อ.เมืองอุทัยธานี ต.ท่าซุง ต.เกาะเทโพ และ ต.หาดทะนง

- จ.ชัยนาท บริเวณ อ.เมืองชัยนาท ต.ชัยนาท ต.บ้านกล้วย ต.ท่าชัยต.ในเมือง ต.เขาท่าพระ ต.หาดท่าเสา และต.ธรรมมูล อ.วัดสิงห์ ต.มะขามเฒ่า อ.สรรพยา ต.คุ้งสำเภา ต.วัดโคก ต.ศิลาดาน และต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ ต.โพนางดำออก และต.โพนางดำตก

- จ.สิงห์บุรี บริเวณ อ.อินทร์บุรี ต.ประศุก ต.ซีน้ำร้าย ต.อินทร์บุรี ต.ท่างาม ต.ทับยา ต.น้ำตาล อ.เมืองสิงห์บุรี ต.โพกรวม ต.บางกระบือ ต.บางมัญ
ต.บางพุทรา ต.ต้นโพธิ์ ต.ม่วงหมู่ และ ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี ต.พรหมบุรี ต.โรงช้าง ต.บ้านแป้ง ต.บางน้ำเชี่ยว ต.พระงาม และต.บ้านหม้อ

- จ.อ่างทอง บริเวณ อ.ไชโย ต.ราชสถิต ต.ชะไว ต.ไชโย ต.หลักฟ้า ต.ชัยฤทธิ์ ต.ไชยภูมิ ต.เทวราช และต.จระเข้ร้อง อ.ป่าโมก ต.ป่าโมก ต.บางปลากด
ต.โรงช้าง ต.บางเสด็จ และต.โผงเผง

- จ.พระนครศรีอยุธยา บริเวณ คลองบางบาล และแม่น้ำน้อย บริเวณ อ.ผักไห่ ต.หัวเวียง อ.เสนา ต.ลาดชิด และต.ท่าดินแดง อ.บางบาล ต.บ้านกุ่ม
ต.ไทรน้อย ต.บางบาล ต.บางซะนี ต.บางหัก และต.บางหลวงโดด

- จ.ปทุมธานี จ.นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำท่าจีน มีปริมาณน้ำไหลลงแม่น้ำท่าจีน 150-200 ลบ.ม./วิ ส่งผลให้ระดับน้ำแม่น้ำท่าจีน ตั้งแต่ จ.สุพรรณบุรี จ.นครปฐม และ จ.สมุทรสาคร มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบัน ประมาณ 0.3-0.5 ม. ในช่วงวันที่ 20-27 ต.ค. 64

กอนช. ขอให้หน่วยงานติดตามสถานการณ์ดังกล่าว อย่างใกล้ชิด เตรียมพร้อมรับมือเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่


 
Share this: