รถด่วนปันสุข - รับทุกข์ นำร่องชุมชนใน 5 จังหวัดพื้นที่สีแดง

24 ม.ค. 2564 | 22:43:30


กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ส่งรถ Mobile “ปันสุขสู่ชุมชน” นำร่องพื้นที่ 25 จังหวัดสีแดง เพื่อเข้าไปให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางของกระทรวง พม. ในชุมชนที่เป็นพื้นที่ปิดที่ไม่สะดวกในการเดินทางไปดำเนินชีวิตข้างนอกได้
โดยการนำเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ มามอบให้ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 เป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการดำรงชีพ นอกจากนี้ ยังได้มีการรับเรื่องร้องทุกข์ในชุมชน เพื่อให้การช่วยเหลือโดยตรงอย่างรวดเร็วต่อไป 

โดยในวันที่ 27 มกราคมนี้ จะนำรถ พม. Mobile จำนวน 15 คัน ลงพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ และ กรุงเทพมหานคร  
Share this: