4-11 มีนาคม 61 เลี่ยง ! ถ.แจ้งวัฒนะ มสธ. มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.ราชภัฏเขตภาคกลาง

04 มี.ค. 2561 | 19:21:10
วันนี้ 5 มีนาคม 2561 เป็นวันที่ 2 ของพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 11 มีนาคม 2561

วันนี้ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และมหาวิทยาลัยาลัยราชภัฎพระนคร รวม 5,072 คน
Share this: