"ใบสั่งแบบใหม่ใช้แล้วพร้อมกัน...ยกเลิกใบสั่งแบบเก่า"

08 ม.ค. 2561 | 20:00:35
"ใบสั่งแบบใหม่ใช้แล้วพร้อมกัน...ยกเลิกใบสั่งแบบเก่า"
ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ออกประกาศข้อกำหนดเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร กำหนดแบบใบสั่งของเจ้าพน
ักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่รูปแบบใหม่ พร้อมกับได้มีการแจกจ่ายใบสั่งฯ รูปแบบใหม่ให้หน่วยงานในสังกัด และกำหนดให้ใช้ใบสั่งรูปแบบใหม่ พร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค. 60 เป็นต้นไปนั้น
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 จึงได้กำชับการปฏิบัติในเรื่องการใช้ใบสั่งของเจ้าพนักงานตำรวจจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่รูปแบบใหม่ เพื่อให้การดำเนินการออกใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจร หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้ง 9 สน. (สน.พญาไท,สน.มักกะสัน
,สน.ห้วยขวาง,สน.ชนะสงคราม,สน.นางเลิ้ง,สน.ดุสิต,สน.สามเสน,สน.ดินแดง,สน.บางโพ ) ในสังกัด กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และไม่เกิดความสับสนต่อประชาชน จึงให้ทั้ง 9 สน. ดำเนินการ ดังนี้
1. ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในสังกัด ใช้ใบสั่งฯ รูปแบบใหม่ที่กำหนดเท่านั้น และกำชับไม่ให้นำใบสั่งรูปแบบเดิมมาใช้อีกเด็ดขาด
2. ให้นำใบสั่งฯ รูปแบบเดิมที่ยังคงเหลือทั้งหมดส่งคืน กก.3 บก.จร. ภายในวันที่ 20 ธ.ค. 60
3. ให้ทุกหน่วยประมวลปัญหาข้อขัดข้อง และบันทึกข้อมูลใบสั่งรูปแบบใหม่ลงในระบบ PTM และสถิติการใช้ใบสั่งรูปแบบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 17-24 ธ.ค. 60 แล้วรายงานให้ บก.น.1 ทราบ

โดยข้อกำหนดเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร เรื่องกำหนดแบบใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ และใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ให้การใช้ใบสั่งรูปแบบใหม่จะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค.60 และใบสั่งรูปแบบเก่าของข้อกำหนดเจ้าพนักงานจราจรฯ ก่อนวันที่ข้อกำหนดใหม่นี้จะใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปแต่ต้องไม่เกิน 120 วัน นับแต่วันที่ข้อกำหนดนี้ใช้บังคับ มีผลทำให้ใบสั่งรูปแบบเก่าถูกยกเลิกไปตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 60 ถือว่าไม่ผลทางกฎหมาย หากมีการใช้ใบสั่งรูปแบบเก่าอยู่ในการจับกุมถือเป็นการฝ่าฝืน มาตรา 140 วรรคเจ็ด ตาม พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ผู้ขับขี่มีสิทธิที่จะไม่ต้องชำระค่าปรับ และหากมีกรณีตรวจพบว่า หน่วยงานในสังกัด กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 ยังใช้ใบสั่งรูปแบบเก่าอยู่นั้น ก็สามารถแจ้งมาได้ที่เพจ กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 ได้

และหากมีกรณีที่ประชาชนนำใบสั่งแบบเก่ามาชำระค่าปรับในช่วงนี้ ก็อาจเป็นไปได้ว่าใบสั่งรูปแบบเก่าดังกล่าว ออกก่อนวันที่ 17 ธ.ค.60 แต่ประชาชนเพิ่งนำใบสั่งมาชำระค่าปรับภายหลังที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรกำหนดไว้ ซึ่งตามกฎหมายนั้นต้องไปชำระค่าปรับที่โรงพักหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ภายใน 7 วัน ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 140 หากฝ่าฝืน ก็มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท ตาม มาตรา 155

Share this: