สภาฯ กทม. ตั้ง คกก.วิสามัญฯ ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจร

13 ก.ย. 2559 | 20:28:49
 

วันที่ 14 กันยายน 2559 ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 5) ประจำปีพุทธศักราช 2559 โดยมี นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ในที่ประชุม พล.ต.ต.ประสพโชค พร้อมมูล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ได้เสนอญัตติขอให้ สภากรุงเทพมหานคร ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีผลการรายงานดัชนีการจราจร ประจำปี 2559 พบว่า กรุงเทพมหานคร จัดอยู่ในอันดับ 2 ของเมืองที่มีการจราจรติดขัดมากที่สุดในโลก ซึ่งปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครเป็นปัญหาที่ซับซ้อนอันเกิดจากปัจจัยหลายๆด้าน เช่น ความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี พฤติกรรมของผู้ขับขี่ ซึ่งจากเหตุผลข้างต้นเป็นสาเหตุที่ทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีปัญหาการจราจรติดขัดเป็นอย่างมาก และไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาด้านการขนส่งและการจราจร เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรแบบบูรณาการครบวงจรให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพ

ด้าน นางผุสดี กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาจราจรเป็นเรื่องที่ต้องบูรณาการและทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน ในส่วนของกรุงเทพมหานครมีหน้าที่ในการสนับสนุน ซึ่งทางฝ่ายบริหารยินดีและพร้อมให้ความร่วมมือในการบูรณาการร่วมกันแก้ไขปัญหาการจราจรต่อไป ทั้งนี้ ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบและตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จำนวน 11 คน แบ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ 7 คน ฝ่ายบริหาร 4 คน กำหนดกรอบระยะเวลาในการพิจารณาภายใน 180 วัน


Share this: