Toyota รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่น 3 ปีซ้อน

12 ก.ย. 2561 | 20:11:13

นายประพันธ์ จันทร์วัฒนพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล สุดยอดนายจ้างดีเด่น ประจำปี 2561 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยโตโยต้าเป็นบริษัทรถยนต์รายเดียวที่ได้รับคัดเลือก จากบริษัท เอออน ฮิววิท ประเทศไทย และ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ณ ห้องชฎาบอลรูม โรงแรมสยามเคมปินสกี้ 

บริษัท เอออน ฮิววิท ประเทศไทย และ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พิจารณามอบรางวัลให้กับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็น 1 ใน12 บริษัทที่ได้รับรางวัล “สุดยอดนายจ้างดีเด่น ประจำปี 2561 (2018 Thailand Best Employer)” โดยปีนี้เป็น ปีที่ 3 ที่โตโยต้าได้รับรางวัล (พ.ศ. 2559 – 2561) ถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จในการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการดูแล รักษา และพัฒนาพนักงาน ส่งผลให้บริษัทมีความโดดเด่นในหลายๆด้าน ได้แก่
1. บริษัทมีระดับความผูกพันของพนักงานอยู่ในระดับสูง
2. บริษัทมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี ใส่ใจดูแล
พนักงาน และรักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับพนักงาน
3. บริษัทมีผู้บริหารที่มีความสามารถในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและเห็นคุณค่าของพนักงานทุกคนใน
องค์กร
4. บริษัทมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง ที่ส่งเสริมการทำงานที่ดี ที่มุ่งเน้นผลงาน
ทั้งนี้บริษัทที่ได้รับรางวัลองค์กรสุดยอดนายจ้างมีคะแนนความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรสูงกว่าอัตราโดยเฉลี่ยขององค์กรทั่วไปถึง 24% โดยองค์กรสุดยอดนายจ้างมีคะแนนความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรมากถึง 86% ในขณะที่องค์กรทั่วไปมีคะแนนเพียง 62% ปัจจัยสำคัญที่ทำให้แต่ละองค์กรได้รับรางวัลนั้น เพราะเป็นองค์กรที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่พนักงานด้วยวิสัยทัศน์ที่น่าตื่นเต้นท้าทาย โดยพนักงานจำนวนกว่า 89% ขององค์กรที่เป็นสุดยอดนายจ้างต่างเห็นว่าผู้บริหารระดับสูงสามารถให้แนวทางในการบริหารงานในอนาคตได้อย่างชัดเจน รวมถึงการวางกลยุทธ์ด้านผลตอบแทนที่ไม่ใช่แค่ตัวเงิน แต่หมายรวมถึงโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพอีกด้วย
โตโยต้ามุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนความสุขให้กับสังคมไทยอีกทั้งยังให้ความสำคัญกับความสุขของพนักงานทุกคน และรางวัลนี้ก็เป็นบทพิสูจน์อย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าโตโยต้าได้ขับเคลื่อนความสุขจากภายในองค์กรไปสู่ภายนอกองค์กรได้อย่างแท้จริง


 


Share this: