PM2.5 ภาพรวมแนวโน้มลดลง เช้านี้ เกินค่ามาตรฐาน 3 พื้นที่ สูงสุด เขตบางเขน

14 ม.ค. 2563 | 21:05:23
PM2.5 ภาพรวมแนวโน้มลดลง เช้านี้ เกินค่ามาตรฐาน 3 พื้นที่ สูงสุด เขตบางเขน 

กรมควบคุมลพิษ รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น.  ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร จำนวน 52 สถานี ตรวจวัดค่าได้ 23 – 53 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) โดยปริมาณฝุ่นละอองในภาพรวมมีแนวโน้มลดลงเกือบทุกพื้นที่เมื่อเทียบกับเมื่อวาน โดยพบพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นละอองเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 3 พื้นที่ (พื้นที่สีส้ม) ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ควรลดทำกิจกรรมกลางแจ้งและติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ คพ. ยังคงรายงานสถานการณ์และแจ้งประสานข้อมูล ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแล ภารกิจตามมาตรการ "ภายใต้แผนปฏิบัติการ ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ " อย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาสถานการณ์ฝุ่นละอองให้กลับสู่ปกติ

ส่วนสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ประจำวันที่ 15 มกราคม 2563 ณ เวลา 09.00 น. พบว่า คุณภาพอากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก – เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสีส้ม 8 พื้นที่ (คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ) พื้นที่สีเหลือง 4 พื้นที่ (คุณภาพอากาศปานกลาง) พื้นที่สีเขียว 2 พื้นที่ (คุณภาพอากาศดี) และพื้นที่สีฟ้า​ 2​ พื้นที่​ (คุณภาพอากาศดีมาก)​
ค่า PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 20 - 88 มคก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.)

กรมควบคุมมลพิษขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ งดการเผาในที่โล่งเพื่อป้องกันการเพิ่มสูงขึ้นของฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ สามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ทางเว็บไซต์ http://air4thai.pcd.go.th/webV2 และแอพลิเคชั่น Air4Thai และสามารถติดตามข่าวสารการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้ทาง www.pcd.go.th

ทั้งนี้ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า 9 จังหวัดภาคเหนือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ อาทิ ระดมสรรพกำลังลาดตะเวนและดับไฟ จัดทำแนวกันไฟและบริหารจัดการเชื้อเพลิง ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเข้าถึงประชาชน เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม

 
Share this: