PEA ขอแจ้ง "ระบบลงทะเบียนและติดตามสถานะการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า" ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สามารถใช้บริการได้ตามปกติแล้ว

08 ก.ค. 2563 | 12:40:32
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอแจ้ง "ระบบลงทะเบียนและติดตามสถานะการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า" ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (https://dmsxupload.pea.co.th/cdp) สามารถใช้บริการได้ตามปกติแล้ว  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1129 PEA Call Center
Share this: