ฟังวิทยุออนไลน์

ทันข่าว 91

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Thursday, 08 August 2013 07:55

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล ให้แก่ข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน 21 ราย ดังนี้

(1.) พลตำรวจโท จรัมพร สุระมณี เป็น พลตำรวจเอก

(2.) พลตำรวจโท ชนินทร์ ปรีชาหาญ เป็น พลตำรวจเอก

(3.) พลตำรวจโท ไตรรัตน์ อมาตยกุล เป็น พลตำรวจเอก

(4.) พลตำรวจโท พีระ พุ่มพิเชฎฐ์ เป็น พลตำรวจเอก

(5.) พลตำรวจโท อุดมรักศิลธรรม เป็น พลตำรวจเอก

(6.) พลตำรวจตรี กฤษฎ์ศักดิ์ วิชชารยะ เป็น พลตำรวจโท

(7.) พลตำรวจตรี ชินทัต มีสุข เป็น พลตำรวจโท

(8.) พลตำรวจตรี ดุสิต สังขะเมฆะ เป็น พลตำรวจโท

(9.) พลตำรวจตรี เดชา ช่วยบุญชุม เป็น พลตำรวจโท

(10.) พลตำรวจตรี ทวีชัย วิริยะโกศล เป็น พลตำรวจโท

(11.) พลตำรวจตรี ปริญญา จันทร์สุริยา เป็น พลตำรวจโท

(12.) พลตำรวจตรี ปิยะ สอนตระกูล เป็น พลตำรวจโท

(13.) พลตำรวจตรี พนมศักดิ์ ทั่งทอง เป็น พลตำรวจโท

(14.) พลตำรวจตรี วิชาญ ทองประชาญ เป็น พลตำรวจโท

(15.) พลตำรวจตรี ศักดา ชื่นภักดี เป็น พลตำรวจโท

(16.) พลตำรวจตรี สมบูรณ์ ฮวบบางยาง เป็น พลตำรวจโท

(17.) พลตำรวจตรี สุรพล ทวนทอง เป็น พลตำรวจโท

(18.) พลตำรวจตรี อนันต์ ศรีหิรัญ เป็น พลตำรวจโท

(19.) พลตำรวจตรี อนุชัย เล็กบำรุง เป็น พลตำรวจโท

(20.) พลตำรวจตรี อนุรุต กฤษณะการะเกตุ เป็น พลตำรวจโท

(21.) พลตำรวจตรี อรรถชัย เกิดมงคล เป็น พลตำรวจโท

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2556 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2556

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ยิงลักษณ์ ชินวัตร

นายกรัฐมนตรี

add a comment