ฟังวิทยุออนไลน์

ทันข่าว 91

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Friday, 12 July 2013 08:00

พม. เปิดระบบศูนย์ช่วยเหลือสังคม 24 ชม. OSCC 1300

นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม 24 ชม. OSCC 1300 โดยมีภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระเป็นภาคีเครือข่ายภายใต้แนวคิด รับ-รุก-รวดเร็ว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า "รับ" คือ การรับรู้ถึงปัญหา การแจ้งขอความช่วยเหลือ และการแจ้งเบาะแส "รุก" คือการรุกเข้าถึงปัญหา และ "รวดเร็ว" คือการให้บริการรวดเร็ว ทันต่อปัญหา และผู้รับบริการมีความประทับใจ โดยการทำงานร่วมกันระหว่าง มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ตำรวจ ผู้สื่อข่าว จิตอาสา และอาสาสมัคร

สำหรับการให้บริการของศูนย์ช่วยเหลือสังคม Oscc แบ่งพื้นที่ให้บริการออกเป็น 7 ส่วน ได้แก่ สายด่วน 1300 ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายบริหาร ห้องประชุม ทีมสหวิชาชีพ ห้องประชุมใหญ่ ห้องปฎิบัติการร่วม และห้องให้คำปรึกษา อย่างไรก็ตาม ศูนย์ช่วยเหลือสังคม Oscc พร้อมเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ส่วนกรณีเร่งด่วน ทางนักสังคมศูนย์ประชาบดี จะจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและช่วยเหลือทันที

add a comment