14 มิ.ย. "วันผู้บริจาคโลหิตโลก"

14 มิ.ย. 2561 | 12:53:39
วันผู้บริจาคโลหิตโลก ตรงกับวันที่ 14 มิถุนายน ของทุกปี เพื่อระลึกถึง คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ ชาวออสเตรีย ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานบริการโลหิตของโลก องค์การอนามัยโลก (WHO) จึงร่วมกับ สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC), สหพันธ์ผู้บริจาคโลหิตระหว่างประเทศ (FIODS) และสมาคมบริการโลหิตระหว่างประเทศ (ISBT) เชิญชวนให้กาชาดประเทศต่างๆ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเพื่อเป็นวันแห่งการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตทั่วโลก ในปี 2561 มี Slogan “Be there for someone else. Give blood. Share life -ทุกชีวิตมีความหมาย ให้โลหิต ให้ชีวิต” เพื่อให้ทุกประเทศตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน 100% ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก ที่กำหนดให้ทุกประเทศทำให้ได้ในปี พ.ศ. 2563
Share this: