​PEA Health Lover Day 2019 องค์กรแห่งความสุข

23 พ.ค. 2562 | 13:43:40
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เป็นประธานพิธีเปิดงาน PEA Health Lover Day 2019 องค์กรแห่งความสุข โดยได้รับเกียรติจากนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา แม่ทัพถ้ำหลวง บรรยายพิเศษหัวข้อ “PEA องค์กรแห่งความสุข” มีผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมพิธี ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ PEA
.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดงาน PEA Health Lover Day 2019 ซึ่งเป็นกิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพกายและใจ (Happy relax & Body) จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 10 เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของบุคคลากรทั้งสุขภาพกายและใจ ทำให้บุคคลากรตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างสุขภาพ และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างยั่งยืนในการดูแลสุขภาพ โดยคาดหวังว่าการมุ่งมั่นใส่ใจดูแลบุคคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข บุคคลากรก็จะเกิดความรู้สึกผูกพันกับองค์กร ทุ่มเทในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นำมาซึ่งความสุขในครอบครัว องค์กร ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
.
การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา บรรยายพิเศษ หัวข้อ “PEA องค์กรแห่งความสุข" นอกจากนี้ภายในงานยังมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจสมรรถภาพร่างกาย ฉายเอกซ์เรย์ปอด ตรวจมวลกระดูกและฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จากโรงพยาบาลชั้นนำ พร้อมทั้งช็อป ชิมอาหารเพื่อสุขภาพมากมาย

Share this: