อธิบดี สถ. ชวนบริจาคมือถือเก่า มุ่งกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้อง พร้อมนำรายได้ซื้อหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อปท.

10 ส.ค. 2561 | 21:12:17

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวถึงโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด และคณะทำงานโครงการมือเก่าไป ชีวิตใหม่มา ร่วมมือกันจัดโครงการขึ้น เพื่อรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือนประเภทมือถือเก่าที่เสียแล้ว ไม่ใช้แล้ว ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ เพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี โดยจะนำรายได้จากการรีไซเคิล ไปจัดหาหนังสือสำหรับเด็กและสื่อเพื่อการศึกษาอื่นๆ ไปมอบให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร โดยเด็กๆ จะได้รับประโยชน์จากหนังสือและสื่อการศึกษา ส่งเสริมและปลูกฝังการรักการอ่านในวัยเด็ก ส่งผลให้เกิดการยกระดับทางด้านทักษะ การอ่าน และการเรียนรู้ ทั้งยังกระตุ้นให้เกิดการรณรงค์และมีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ผ่านเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงจูงใจ ความเข้มแข็ง และความยั่งยืนให้แก่เครือข่ายและชุมชนด้วย ซึ่งปัจจุบันมียอดบริจาคแล้ว จำนวนกว่า 420,000 เครื่อง
 

นายสุทธิพงษ์กล่าวต่อว่า ขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Waste (E-Waste) ก็คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่เป็นที่ต้องการแล้ว หรือหมดอายุการใช้งาน สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้ หากเราจัดการขยะเหล่านี้อย่างไม่เหมาะสม สารอันตราย โลหะหนัก สิ่งตกค้างอื่นๆ ที่เป็นส่วนประกอบของขยะอิเล็กทรอนิกส์ อาจรั่วไหลไปสู่แหล่งน้ำและดิน ส่งผลให้เกิดอันตราย เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม และส่งผลต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนด้วย ดังนั้น การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องและเหมาะสม จึงเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนควรตระหนัก และใส่ใจอย่างที่สุด โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เราทุกคนสามารถนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรศัพท์มือถือเก่าที่ไม่ใช้งานแล้ว มาเข้าสู่กระบวนการกำจัดอย่างถูกวิธี ก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านที่มีมือถือเก่าที่เสียแล้ว ไม่ใช้แล้ว ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ มาร่วมบริจาคได้ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือสำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ได้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เพื่อทางโครงการฯ จะนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี และจะนำรายได้จากการรีไซเคิล ไปจัดหาหนังสือสำหรับเด็กและสื่อเพื่อการศึกษาอื่นๆ มอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดารต่อไป
 


Share this: