สวพ.FM91ได้รับ"รางวัลสถานีวิทยุกระจายเสียงดีเด่น" ในงาน PRESS AWARDS 2018 เพรส อวอร์ด ประจำปี2561 หรือรางวัล “เณศไอยรา”

29 เม.ย. 2561 | 20:09:20
สวพ.FM91ได้รับ"รางวัลสถานีวิทยุกระจายเสียงดีเด่น" ในงาน PRESS AWARDS 2018 เพรส อวอร์ด ประจำปี2561 หรือรางวัล “เณศไอยรา”

วันนี้ (22 เมษายน 2561) ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย จัดงาน"PRESS AWARDS 2018 เพรส อวอร์ด ประจำปี 2561 หรือรางวัล “เณศไอยรา” ด้วยตระหนักถึงคุณค่าแห่งการทำความดีน้อมนำตามพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช รัชกาล ที่ 9 ที่ทรงชี้ทางการเดินตามรอยพระยุคลบาท มาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต พัฒนาชีวิตให้ดี มีคุณค่าและเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการทำดี เป็นต้นแบบตัวอย่างในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาจิตใจ มีความมุ่งมั่น เน้นการพัฒนาความคิดจิตใจให้ใฝ่หาความสุขความสงบให้แก่ตน แก่สังคม และการพัฒนางานให้ดีมีค่า มุ่งเน้นการทำงานให้ประสบความสุข ความสำเร็จ อันจะก่อประโยชน์ให้กับตนเองกับสังคมและประเทศในวงกว้างภายใต้แนวคิดต้นแบบคุณค่าของสังคมทั้งวงการสื่อสารมวลชน วิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์บุคคลวงการบันเทิง และบุคคลที่เป็นผู้นำและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและแผ่นดินทั่วประเทศ เพื่อยกย่อง เป็นกำลังใจเพื่อเป็นการรณรงค์ในการทำงาน ก่อประโยชน์และส่งเสริมให้เกิดการทำดีในสังคม การมอบรางวัลแก่บุคคลตัวอย่างวงการสื่อสารมวลชน และบุคคลที่ประสบความสำเร็จและที่ทำ ความดีจากหลากหลายสาขาอาชีพทั่วประเทศ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศไทยต่อไป

ในโอกาสนี้ สถานีวิทยุ สวพ.FM91 ได้รับ"รางวัลสถานีวิทยุกระจายเสียงดีเด่น" โดยมี นายสุนัย อังคทะวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซันส์ จำกัด สถานีวิทยุสวพ.FM91 พร้อมด้วย ดร.ไจตนย์ ศรีวังพล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้ารับรางวัลฯ

สำหรับรางวัลเณศไอยรา “ รางวัลสื่อสารมวลชน ” วิทยุ โทรทัศน์หนังสือพิมพ์“ รางวัลแห่งความสำเร็จ” บุคคลตัวอย่างความสำเร็จ ประจำปี 2561 PRESS AWARDS 2018 ซึ่งจัดโดย ชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ได้รับพิจารณาข้อมูลข่าวสารการยอมรับและเผยแพร่จากสมาชิกและสื่อมวลชน ประชาชนส่วนรวมและสังคม องค์กร สมาคม มูลนิธิชมรม เครือข่ายมวลชนในสาขาต่าง ๆ ทั่ว ประเทศ ได้พิจารณาเสนอชื่อ ประวัติผลงาน สรรหาคัดเลือกบุคคลและองค์กร หน่วยงาน ข้าราชการและนักธุรกิจรวมถึงผู้ประกอบกิจสื่อสารมวลชนและผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคคลวงการสื่อสารมวลชน เพื่อเข้ารับรางวลัเกียรติคุณในคร้ังนี้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ยกย่อง ชมเชย เชิดชูสรรเสริญและให้กำลังใจ ให้เป็นบุคคล ซึ่งสามารถดำรงตนประกอบ หน้าที่การงาน จนประสบความสำเร็จหรือมีผลงานและปฏิบัติตนอันเป็นประโยชน์ที่ดีจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและต่อวัฒนธรรมอันดีงามมีผลงานก่อประโยชน์สร้างสรรค์สังคมที่ดี
Share this: