วิริยะประกันภัย ห่วงใยเชาวชนไทย มอบหมวกนิรภัย รร.เทศบาลตำบลยางเนิ้ง จ.เชียงใหม่

23 ม.ค. 2563 | 23:48:28
วิริยะประกันภัย ห่วงใยเชาวชนไทย มอบหมวกนิรภัย รร.เทศบาลตำบลยางเนิ้ง จ.เชียงใหม่

นางวรวรรณ จินดาศิลป์ ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำทีมงานในสังกัด จัดโครงการ “วัยใส ใส่ใจ ใส่หมวก” พร้อมนำหมวกนิรภัยมอบให้แก่นักเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียน ผู้ปกครอง เหล่าคณาจารย์ และบุคคลากรของโรงเรียน ตระหนักถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ตลอดจนปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุให้น้อยลง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างความสนุกสนาน พร้อมมอบของรางวัลมากมายให้แก่น้องๆ อีกด้วย

สำหรับโครงการ “วัยใส ใส่ใจ ใส่หมวก” มีจุดเริ่มต้นมาจากที่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีความต้องการแสวงหาแนวคิดใหม่ๆ ในการรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า โดยเมื่อปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้ริเริ่ม “สร้างโรงเรียนต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100%” ด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับ โรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งการบูรณาการความคิด การกำหนดรูปแบบวิธีการ การบริหารจัดการ และการติดตามผล ระหว่าง ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ซึ่งโครงการฯ ประสบผลสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ บริษัทฯ จึงได้ขยายผลการดำเนินโครงการ  “วัยใส ใส่ใจ ใส่หมวก” ไปยังส่วนงานของบริษัทฯ ทุกภาคส่วน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนภายในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ

Share this: