รัฐมนตรีมหาดไทย "พลเอกอนุพงษ์" เปิดกิจกรรม Kick​ Off ​โครงการ​ชุมชน​ท่องเที่ยว​ OTOP​ นวัตวิถี​

13 มิ.ย. 2561 | 17:52:05
 

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี​ และสัมมนาการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยวภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 13  - 15 มิถุนายน 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 1,857 คน ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ภาคเอกชน พัฒนาการจังหวัด และพัฒนาการอำเภอ

พลเอกอนุพงษ์ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้วางแนวทางในการพัฒนาและดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่ความ"มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ประกอบไปด้วย 6 ด้าน โดยด้านที่ 4 คือด้านการสร้างความโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม เป้าหมายคือการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและสร้างความ เป็นธรรมในสังคม ตั้งอยู่บนหลักการและพื้นฐาน การสร้างสังคมคุณภาพ

การแก้ไขปัญหาลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน รัฐบาล ได้มุ่งใช้หลักประชารัฐ ในการบูรณาการทุกภาคส่วนทำงานภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 เพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อนในโครงการต่างๆ โดยโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จึงเป็นโครงการที่เป็นรูปประธรรม ในการขับเคลื่อนภารกิจโครงการ ไทยนิยมยั่งยืน เป้าหมายเป็นการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างอาชีพและรายได้กับชุมชน การสร้างตลาดใหม่การเชื่อมโยง OTOP กับการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และคนมีความสุขตลอดจนสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เน้น​ชุมชน/หมู่บ้านที่เป็น"แอ่งเล็ก" ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชุมชนระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่ม D การดำเนินงานตามแผนจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยการสร้างอาชีพและสร้างรายได้แบบกระจายตัว ในแต่ละชุมชนรวมทั้งยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่ม D จำนวน 58,330 ผลิตภัณฑ์ ให้มีอัตลักษณ์ของท้องถิ่น มีคุณภาพและมาตรฐานที่เป็นที่ต้องการของตลาด โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ซึ่งแต่ละปีจะมีจำนวนมากถึง 95 ล้านคน

ทั้งนี้ ได้กำหนดผลสัมฤทธิ์ของโครงการในเชิงปริมาณคือสร้างผู้ประกอบการใหม่เพิ่มในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี​ 1.64 ล้านคน ผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่ม D ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 58,330 ผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งหวัง มีรายได้เพราะการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 ชุมชน/หมู่บ้าน กระจายใน 76 จังหวัด และผ่านการประเมินระดับมั่งมีศรีสุข ตามเกณฑ์และตัวชี้วัดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ของกระทรวงมหาดไทย ส่วนด้านเชิงคุณภาพโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยมีการกระจายรายได้หมุนเวียนในชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง ซึ่งการดำเนินงานตามโครงการนี้ เน้นสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนให้ทุกกระบวนการ ช่วยให้เกิดการพัฒนาคนชุมชนเข้มแข็งเป็นการสร้างเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุขในบ้านของตัวเอง

สำหรับโครงการ​ชุมชน​ท่องเที่ยว​ OTOP​ นวัตวิถี​ จัดขึ้นที่อาคาร​ชาเลนเจอร์ ​1-3 อิมแพค​อารีน่า​ เมือง​ทอง​ธานี​ ระหว่างวันที่ 9-17 มิถุนายน​ 2561​ ซึ่งผู้เข้าชมงานจะได้พบกับผลิตภัณฑ์​ชุมชน OTOP​ หลากหลายมากกว่า 3,000 บู๊ท​ 


Share this: