พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

14 มิ.ย. 2561 | 15:49:32
 

ในช่วงบ่าย วันที่ 14 มิถุนายน 2561 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมคณะเดินทางไปยังโครงการจัดพัฒนาที่ดิน ฯ ตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยได้ร่วมปล่อขบวนรถขนสัปปะรด ในโครงการ "มาตรการกระจายผลผลิตสับปะรดออกนอกแหล่งผลิต" กระจายผลผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรงโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์เพชรบุรี ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จัดขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเนื่องจากราคาผลผลิตสับปะรดตกต่ำ 


จากนั้น ประชุมติดตามการดำเนินงานและรับฟังการบรรยายสรุปถึงผลการดำเนินงานโครงการจัดพัฒนาที่ดิน ฯ ตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย ตามที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรที่ยังไม่มีที่ทำกิน และประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง ได้เข้ามาทำกินในที่ดินของนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร แทนราษฎรที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เข้าทำกินในที่ดินจัดสรรโครงการฯ หุบกะพง โดยราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ผัก ครอบครัวละ 2 – 3 ไร่ ซึ่งไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ จึงทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ในสมัยนั้น จัดหาที่ดินรกร้างว่างเปล่า ซึ่งสามารถประกอบอาชีพการเกษตรให้แก่สมาชิกทำกินครอบครัวละ 15 ไร่ เพื่อให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยได้เลือก ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ ซึ่งเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่ และมีที่ดินรกร้างว่างเปล่าติดต่อกันอีก 581 ไร่ รวมพื้นจัดสรร 2,581 ไร่ น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นที่ตั้งโครงการฯ ดอนขุนห้วย ซึ่งโครงการจัดสรรที่ดินตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย มีพื้นที่โครงการ 2 ส่วน คือ โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย 1 มีพื้นที่ 2,581 ไร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย 2 มีพื้นที่ 1,409 ไร่ 3 งาน 83 ตารางวา ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11 ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

โครงการจัดตั้งศูนย์สาธิตสหกรณ์ นับเป็นโครงการที่โดดเด่นในการจัดสรรพื้นที่แห่งนี้ มีการจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ต่างๆ เช่น กลุ่มเลี้ยงไก่แบบกรงตับ กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กลุ่มสมุนไพรแปรรูป กลุ่มผู้ปลูกชมพู่ กลุ่มผู้ปลูกสับปะรด กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ กลุ่มผู้เลี้ยงโค เป็นต้น ซึ่งตลอดระยะเวลามากกว่า 30 ปี การดำเนินงานช่วยเหลือราษฎรในโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย ได้ช่วยเหลือราษฎรซึ่งไร้ที่ทำกิน ให้สามารถประกอบอาชีพที่หลากหลายมีคุณภาพชีวิตและประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง ครอบครัวได้อย่างมั่นคง

ทั้งนี้ การติดตามการดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้ ให้บังเกิดความยั่งยืนและเกิดประโยชน์แก่ราษฎรต่อไป


Share this: