พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

14 มิ.ย. 2561 | 14:22:03
 

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตามการดำเนินงานตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยเป็นประธานเปิดค่าย “สร้างเสริมคุณธรรมนำเยาวชนรักษ์สหกรณ์” และมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดค่ายฯ พร้อมกับเป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนและการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินโครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์หุบกะพงในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง

สืบเนื่องจากเมื่อปี 2507 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้จัดหาที่ดินบริเวณหุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์สาธิตและทดลองการเกษตร การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพการเกษตรในพื้นที่แห้งแล้ง ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีการเกษตร และพัฒนาที่ดินว่างเปล่าเพื่อจัดสรรให้แก่เกษตรกร รวมทั้งรวมกลุ่มเกษตรกรจัดตั้งเป็นสหกรณ์ และเป็นแหล่งศึกษา ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ต่างๆ แก่เกษตรกร

ปัจจุบันสามารถจัดสรรที่ดินและทำประโยชน์ในที่ดินจำนวน 12,079 ไร่ 1 งาน 82 ตารางวา โดยกำกับดูแลในรูปแบบหมู่บ้านสหกรณ์ จัดสรรแบ่งแปลงที่ดินให้เกษตรกรเข้าอยู่อาศัย 879 แปลง ในพื้นที่ 7,608 ไร่ /พัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่และควบคุมจักรภพการใช้น้ำจากโรงสูบด้วยไปป๊าสองแห่งทำให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม

ทั้งนี้ ภายในพื้นที่ดังกล่าว มีการดำเนินงานดังนี้ คือส่วนการจัดแสดงนิทรรศการถาวร /การจัดนิทรรศการภาพยนต์พระราชกรณียกิจ /การจำลองแบบบ้านของเกษตรกร /การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้จากแปลงสาธิตของเกษตรกรจำนวน 6 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์เรียนรู้หน่อไม้ฝรั่ง , การเลี้ยงโคขุน , การปลูกผักปลอดสารพิษ , การเลี้ยงโคนม , การทำผลิตภัณฑ์ป่าศรนารายณ์ ,การทำผลิตถัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน /ร้านค้าชุมชน /ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ป่าศรนารายณ์ และร้านจำหน่ายสินค้าแปรรูป

สำหรับการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสหกรณ์ นั้น ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2514 ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 574 คน มีกำไรสุทธิ 380,281.68 บาท โดยมีกลุ่มเกษตรกรในสังกัดสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำนวน 261 คน จำนวน 8 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มปลูกหน่อไม้ฝรั่ง, กลุ่มเลี้ยงโคขุน,กลุ่มสตรี, กลุ่มศิลปาชีพพิเศษจักสานป่าศรนารายณ์, กลุ่มเลี้ยงแพะหุบกะพง ,กลุ่มปลูกผักไฮโดรโปนิกส์, กลุ่มปลูกผักปลอดภัย ผลิตภัณฑ์สินค้าในครัวเรือน และกลุ่มแปลงรวมปลูกต้นหอม เป็นต้น


Share this: