ผู้ประกันตน เฮ! ครม.เห็นชอบลดเงินสมทบ ม.39 เพิ่มประโยชน์ทดแทน ม.33

31 มี.ค. 2563 | 04:00:38
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผย มติ ครม. เห็นชอบให้ทบทวนมติเกี่ยวกับประกันสังคม โดยลดอัตราเงินสมทบที่จัดเก็บสำหรับผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบเอง โดยไม่มีนายจ้าง ม. 39 เหลือเดือนละ 86 บาท และเพิ่มอัตราและปรับระยะเวลาให้ผู้ประกันตน ม.33 ที่ว่างงานอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ได้รับสิทธิประโยชน์ในอัตราไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ ( 31 มี.ค.63) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ เรื่อง ขอทบทวนมติเกี่ยวกับประกันสังคม โดยมีรายละเอียดว่า เพื่อบรรเทาภาระผู้ประกันตน ในการนำส่งเงินสมทบ จึงขอทบทวนขอลดอัตราเงินสมทบ
ที่จัดเก็บสำหรับผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบเอง โดยไม่มีนายจ้าง ตามมาตรา 39 เดิมทีจ่าย 432 บาท และมติ ครม.เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ปรับลดเหลือ 221 บาท ในวันนี้ (31 มี.ค.63) ปรับลดอีกเหลือเดือนละ 86 บาท ทั้งนี้ผู้ประกันตนที่ได้จ่ายเงินสมทบจำนวน 432 บาทไปแล้ว ทางสำนักงานประกันสังคมจะคืนให้ในภายหลัง

ม.ร.ว.จัตุมงคลฯ ยังกล่าวต่อว่า ที่ประชุม ครม. ยังเห็นชอบให้เพิ่มอัตราและปรับระยะเวลาการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานของผู้ประกันตนมาตรา 33 จาก 50 % ของค่าจ้างที่นำส่งประกันสังคมเป็น 62 % ของค่าจ้างที่นำส่งประกันสังคม ระยะเวลา 90 วัน เนื่องจากมีผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ว่างงานอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยบางรายได้รับเงินชดเชยในอัตราที่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อเดือน เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ในอัตราไม่น้อยกว่า 5,000 บาท ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยมีผลตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 1 สำนักงานประกันสังคม ตลอด 24 ชั่วโมง

 

Share this: