นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร โครงการฝายน้ำล้นบ้านโพธิ์ศรี ฯ

12 ก.ค. 2561 | 20:06:42

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร โครงการฝายน้ำล้นบ้านโพธิ์ศรี ฯ

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฝายน้ำล้นบ้านโพธิ์ศรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร เพื่อรับทราบความก้าวหน้า ตลอดจนปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน และชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในเขตพื้นที่โครงการฯ ทั้งนี้จะได้ขับเคลื่อนโครงการฯ ให้เกิดประโยชน์กับราษฎรตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยรับฟังการบรรยายสรุป เยี่ยมชมพื้นที่โครงการ และพบปะเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ

สำหรับความเป็นมาและผลการดำเนินงานของโครงการฝายน้ำล้นบ้านโพธิ์ศรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร คือ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการฝายน้ำล้นบ้านโพธิ์ศรี ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ราษฎรตำบลโพธิ์ทอง ขอพระราชทานความช่วยเหลือเนื่องจากขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภค และน้ำใช้ในการทำการเกษตร โดย กปร. สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 4.50 เมตร กว้าง 52 เมตร และดำเนินการขุดดินก่อสร้างตกแต่งลำห้วยและกำแพงปีก พร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อระบายทราย และตอม่ออัดน้ำ ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ต่อมาได้ดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโพธิ์ศรี (ฝั่งขวา) ความยาวรวม 1,500 เมตร ดำเนินการเเล้วเสร็จ ส่วนในระยะต่อไป กรมชลประทานอยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านโพธิ์ศรี(ฝั่งซ้าย) ความยาวรวม2,100 เมตร

ประโยชน์ของโครงการ ส่งผลให้ปัจจุบันราษฎรบ้านโพธิ์ศรี จำนวน 318 ครัวเรือน 1,400 คน มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค ทำการเกษตรได้อย่างเพียงพอ และสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรได้กว่า 4,000 ไร่ และมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ 1 กลุ่ม โดยมีสมาชิกจำนวน 60 คน ในการบริหารจัดการน้ำได้อย่างทั่วถึงเกิดประสิทธิภาพต่อไป

ทางด้านของเกษตรกรในพื้นที่ คุณยายสำราญ มงคล,คุณยายบัวลา สุดแสง คุณยายบุญมี ระลอกน้ำ และคุณยายบุญเหลือ คลองยัง กลุ่มเกษตรกรหมู่ 2 ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับโครงการฝายน้ำล้นบ้านโพธิ์ศรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร กล่าวว่า"ชาวบ้าน เกษตรกร ส่วนใหญ่ปลูกข้าว แต่พื้นที่นี้เมื่อถึงฤดูน้ำหลากช่วงสิงหาคมและกันยายน น้ำจะท่วมนาข้าวทั้งหมด เมื่อมีฝายจะสามารถเก็บน้ำและชะลอน้ำไว้ได้ รู้สึกดีใจมาก ที่มีโครงการพระราชดำริ มาช่วยเรื่องของแหล่งน้ำ การกักเก็บน้ำให้เกษตรกร ได้ใช้ในการทำกิน เพราะปีที่เเล้วน้ำท่วมหนักมาก ทำนาไม่ได้ ต้องซื้อข้าวกิน นอกจากปลูกข้าว จะได้ปลูกข้าวโพดไว้ใกล้ๆน้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตด้วย คิดว่าโครงการนี้ เมื่อสร้างเเล้วเสร็จ จะช่วยให้ช่วงหน้าแล้งมีน้ำใช้ ช่วงน้ำหลาก น้ำท่วม ก็มีฝายชะลอน้ำ ช่วยเกษตรกรได้เป็นอย่างดี"   

 


Share this: