นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ติดตาม เร่งรัด ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านเเจ้งน้อย ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

12 ก.ค. 2561 | 13:16:29
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านเเจ้งน้อย ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านเเจ้งน้อย ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่28 พฤศจิกายน 2543 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านคำน้ำสร้าง ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จ.ยโสธร ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้หน่วยงานต่างๆ พิจารณาช่วยเหลือเรื่องปากท้องของราษฎรในพื้นที่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านยากจน ในวันเดียวกันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสภาพหนองอึ่ง ในพื้นที่บ้านท่าเยี่ยม ตำบลค้อเหนือ และมีพระราชดำริ เกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่โดยรวมเพื่อช่วยเหลือราษฎร ให้ปรับปรุงขุดลอกคลองหนองอึ่ง เพื่อให้เป็นแหล่งน้ำ สำหรับทำการเกษตรและแหล่งเพาะพันธ์ปลา พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่และสภาพดินโดยรอบหนองอึ่ง ปลูกหญ้าแฝกและต้นไม้ เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดิน ฟื้นฟูสภาพป่าโดยรวมให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกัน


องคมนตรี กล่าวว่า "ขอบคุณทางชุมชน ที่ได้รักษาป่าและได้ประโยชน์จากป่า มากมาย เพราะฉะนั้น ยินดีที่ประชาชนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับป่า ทำให้เกิดประโยชน์จากป่าได้โดยที่ไม่ทำลาย ถึงแม้ว่าที่นี่จะประสบภัยน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก ก็สามารถมีหนองอึ่ง ซึ่งได้รับพระราชทานให้ ใช้น้ำในฤดูน้ำเเล้งได้ ก็นับว่าเรารู้จักปรับตัวให้เข้ากับสภาพพื้นที่ เพราะว่าเราจะไปห้ามภัยธรรมชาติไม่ได้ เราอยู่ในเขตที่เเม่น้ำมาบรรจบกัน 2 แม่น้ำ ต้องท่วมเป็นธรรมดา เเต่เราต้องปรับตัวเข้ากับสิ่งเเวดล้อม ก็ทำเกษตรให้ฤดูกาล ก็ได้รับทราบว่าทางประชาชนที่นี่ มีผลิตภัณฑ์อาหารส่งออกขายไปที่อื่น ซึ่งได้รับรายได้ประจำ เป็นจำนวนที่เลี้ยงตัวได้ ขอแสดงความยินดี และหากมีสิ่งที่ขาดตกบกพร่องที่อยากจะให้โครงการพระราชดำริช่วยเหลือก็ขอให้ร้องเรียนมาได้"

ทั้งนี้ สำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านเเจ้งน้อย ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ช่วยส่งผลให้ราษฎรตำบลค้อเหนือได้รับความรู้เพิ่มเติมในด้านการประกอบอาชีพ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนด้านปัจจัยการผลิตพื้นฐาน พื้นที่ป่าชุมชนดงมันพื้นที่ 3,006 ไร่ และหนองอึ่งสาธารณประโยชน์ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรด้านอาหารที่สำคัญของราษฎรตำบลค้อเหนือได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ จะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่โครงการ ไปสู่ประชาชนได้ดียิ่งขึ้น และช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านอนุรักษ์ในพื้นที่โครงการ ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี พร้อมทั้งเกิดการมีส่วนร่วมและอยู่ร่วมกันระหว่างป่ากับชุมชน สร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี


Share this: