ทสภ. ขอความร่วมมือหน่วยงานและประชาชน โดยรอบท่าอากาศยาน ระยะ 9 กม. งดปล่อยโคมลอย โคมควัน จุดพลุ จุดดอกไม้ไฟ ในช่วงเทศกาลลอยกระทง

12 พ.ย. 2562 | 08:49:54
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) รณรงค์ขอความร่วมมือหน่วยงานและประชาชนโดยรอบท่าอากาศยานงดปล่อยโคมลอย โคมควัน จุดพลุ จุดดอกไม้ไฟ ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ซึ่งตรงกับวันที่ 11 พฤศจิกายนนี้ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่ออากาศยาน

น.ท.สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 11 พฤศจิกายนนี้ ตรงกับวันลอยกระทงซึ่งตามประเพณีดังกล่าวจะนิยมปล่อยโคมลอย โคมควัน จุดพลุ จุดดอกไม้ไฟขึ้นสู่อากาศ ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่ออากาศยานและการปฏิบัติงานของท่าอากาศยาน ทั้งนี้ ทสภ. ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายต่ออากาศยาน ชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลอื่น จึงขอความร่วมมือหน่วยงานและประชาชนโดยรอบ ทสภ. งดการกระทำดังกล่าวหรือหากมีความจำเป็นที่จะต้องปล่อยโคมลอยหรือดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งผลกระทบทางการบิน จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการเขตหรือนายอำเภอในท้องที่ ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการปล่อยวัตถุดังกล่าว นอกจากจะได้รับอนุญาตแล้ว ยังต้องแจ้งข้อมูล วัน เวลา สถานที่และจำนวนให้ท่าอากาศยาน หรือศูนย์ควบคุมการบินในพื้นที่ หรือ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ทราบล่วงหน้า 7 วัน เพื่อที่ กพท. จะได้ออกประกาศแจ้งเตือนนักบิน (Notice to Airmen : NOTAM) ให้หลีกเลี่ยงการใช้ห้วงอากาศตามที่ขออนุญาต

น.ท.สุธีรวัฒน์ กล่าวต่อไปว่า ทสภ. ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบถึงอันตรายและผลกระทบต่อความปลอดภัยด้านการบินของการปล่อยโคมลอย โคมควัน ลูกโป่ง พลุไฟ ขึ้นสู่ท้องฟ้า พร้อมทั้งเข้าใจถึงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหากเครื่องบินประสบอุบัติเหตุจากการกระทำดังกล่าว นอกจากนี้ ทสภ. จะดำเนินการตรวจสอบทางวิ่งทางขับเพื่อไม่ให้มีวัสดุแปลกปลอมบนทางวิ่งทางขับอันเป็นอันตรายต่ออากาศยาน โดยจะเฝ้าระวังเป็นพิเศษบริเวณแนวขึ้น - ลง ของเครื่องบิน และบริเวณพื้นที่โดยรอบสนามบินรัศมีประมาณ 9 กิโลเมตร

ทั้งนี้ ทสภ. ยังได้ประสานกับ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ดูแลบริหารจัดการการจราจรทางอากาศในการบินเข้า - ออก ทสภ. ในช่วงเวลาดังกล่าวให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่นได้ว่า ทสภ. มีความมุ่งมั่น และให้ความสำคัญในการดูแลรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตของผู้ใช้บริการทุกท่านอย่างสูงสุด หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย ทสภ. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2132 5671


Share this: