งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม"

14 มิ.ย. 2561 | 16:27:18
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม”  เร่งขับเคลื่อนสังคมยุติธรรม หวังเปลี่ยนประเทศไทยด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม” พร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่อง “คุณธรรมนำการพัฒนาประเทศ” และเยี่ยมชมนิทรรศการ “ตลาดนัดคุณธรรม” โดยมีคณะกรรมการจัดงานฯ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม ผู้บริหารองค์กรภาคีต่างๆ ให้การต้อนรับและร่วมเปิดงาน งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ภายในงานพบกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ส่วนด้วยกัน คือ

ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับการเสวนาการขับเคลื่อนเชิงนโยบายด้านคุณธรรม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และปาฐกถาพิเศษ เพื่อร่วมกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย และฉันทามติประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของหน่วยงาน องค์กรภาคส่วนต่างๆ พร้อมทั้งข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในรูปแบบ “สมัชชาคุณธรรม” ระยะต่อไป  โดยเรียนเชิญผู้แทนจากรัฐบาล ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ตลอดจนเครือข่ายเด็ก เยาวชนและครอบครัวเข้าร่วมงาน

ส่วนที่ 2 การจัดการความรู้และเวทีทางวิชาการ อาทิ การส่งเสริมและรับรองมาตรฐานองค์กรคุณธรรม การนำเสนอกระบวนการ หรือเครื่องมือส่งเสริมคุณธรรมในบริบทต่างๆ การนำเสนอบทเรียน ความสำเร็จชุมชน องค์กรคุณธรรม เป็นต้น

ส่วนที่ 3 เป็นการจัดแสดงนิทรรศการ นำเสนอผลงาน องค์ความรู้ นวัตกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรม และกรณีต้นแบบชุมชนคุณธรรม องค์กรคุณธรรม อำเภอคุณธรรม และจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมของภาคีเครือข่ายคุณธรรมภาคส่วนต่างๆ  ในรูปแบบ “ตลาดนัดคุณธรรม” แบ่งออกเป็น 7 โซนด้วยกัน ได้แก่ โซนที่ 1 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน โซนที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติ ทิศทาง นโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรม โซนที่ 3 การขับเคลื่อนคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ขององค์กรเครือข่าย โซนที่ 4 การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม โซนที่ 5 องค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรม โซนที่ 6 สื่อคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมไทย โซนที่ 7 ลานกิจกรรมสาระบันเทิง / เวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม

ส่วนที่ 4 การยกย่องเชิดชูบุคคล องค์กร ที่เป็นแบบอย่างในด้านคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

และส่วนที่ 5 กิจกรรมสาระบันเทิง ที่สอดแทรกด้านคุณธรรม พบกับเสวนา “เปิดใจจิตอาสาเพื่อสังคม” แลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับศิลปิน ดารา ผู้มีชื่อเสียงทางสังคม ได้แก่ คุณตั๊ก มยุรา เศวตศิลา, คุณแพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์, หมอเจี๊ยบ ลลนา ก้องธรนินทร์ และบุคคลที่เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม 4 ประการ การแสดงดนตรีร่วมสมัยไทย-สากล กระจิ๊ดริด Band น้องๆ จากรั้วจามจุรี การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่สื่อถึงวิถีวัฒนธรรมอันดีงาม เป็นรากฐานคุณธรรมของสังคมไทย

โดยสถานีวิทยุ สวพ.91 ได้ร่วมจัดบูธนำเสนอ “THAILAND LOST AND FOUND FM91” หรือ“ของหายได้คืน สวพ.FM91” ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับรางวัล สถานีวิทยุคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ 6 ประจำปี 2556 (THAILAND MORALITY AWARDS 2013)   

                การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ศูนย์คุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หวังเป็นสื่อกลางของเครือข่ายคุณธรรมทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การสร้างความเข้าใจ พร้อมตอกย้ำแนวคิด “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม” ให้เกิดเป็นกระแส สร้างความตระหนักและตื่นตัวในการขับเคลื่อนคุณธรรมให้เต็มพื้นที่ในสังคมไทย มุ่งเน้นส่งเสริมจิตสำนึกคุณธรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก เยาวชน ครอบครัว และประชาชน ในด้านความพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน วินัยประชาชนสะท้อนวินัยชาติ ร่วมสร้างสังคมสุจริต และมีจิตอาสา เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ทั้งนี้ ยังเป็นการประกาศเจตนารมณ์ของภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ให้สังคมรับรู้และมีส่วนร่วมในการขยายผลนำไปสู่การปฏิบัติ และหาแนวทางขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมร่วมกัน นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศอย่างเป็นรูปธรรม Let’ s Change ประเทศไทยสู่ “ประเทศมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ตามวิสัยทัศน์ประเทศไทยที่ระบุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ต่อไปในอนาคต
Share this: