คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดีฯ LINE ประเทศไทย เปิดตัว LINE OFFICIAL ACCOUNT ภายใต้ชื่อ “Ramathibodi”

13 ก.ย. 2560 | 18:26:29
 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ LINE ประเทศไทย จับมือแถลงข่าว ความร่วมมือในการเปิดตัว LINE OFFICIAL ACCOUNT เป็นครั้งแรกของโรงพยาบาลในการกำกับของรัฐบาล เพื่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารทางด้านสุขภาพที่ถูกต้อง รวดเร็ว น่าเชื่อถือ และเกิดประโยชน์แก่ผู้รับข้อมูล ภายใต้ชื่อ “Ramathibodi”

ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีพันธกิจที่สาคัญ หลายประการ ทั้งในด้านการรักษาพยาบาล ด้านการศึกษา และด้านการทาวิจัย ซึ่งมฐี านข้อมูลที่สาคัญเพื่อใช้ใน การส่งต่อกระจายความรู้ด้าน สุขภาพที่น่าเชื่อถือได้สู่ประชาชน ผ่านช่องทางการสื่อสารที่รวดเร็ว ส่งถึงมือผู้รับ ได้อย่างทันท่วงที อย่างสื่อสังคมออนไลน์ หรือ Social Network โดยคณะแพทย์ได้เล็งเห็นในความสาคัญของการ ส่งต่อข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่กาลังเป็นที่สนใจในสังคมผ่านช่องทาง LINE Application ซึ่งสามารถ สื่อสารได้รวดเร็ว ตรงถึงมือ ทำให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารสามารถดูแลตนเองได้อย่างง่าย เหมือนมีบุคลากรทาง แพทย์คอยให้ความรู้ใกล้ตัวคุณ ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ติดตามและเป็นเพื่อนทาง LINE OFFICIAL ACCOUNT RAMATHIBODI กว่า 700,000 คน 

ในอนาคต การส่งต่อข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลทางด้านสุขภาพที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ จะเป็นสิ่ง ที่มีความสาคัญยิ่ง ความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นก้าวสาคัญของทั้งสององค์กร อีกทั้งยังเป็นการตอบโจทย์สังคมใน การสอดคล้องการขับเคลื่อนประเทศไทย Thailand 4.0 อีกด้วย 

ทั้งนี้ สามารถติดต่อเพียงแค่พิมพ์คาว่า “@ramathibodi” ใน Application LINE หรือทาง QR CODE


Share this: