ข่าวปลอม อย่าแชร์ ! เว็บไซต์จากกรมบัญชีกลาง ใช้เช็คสิทธิ ลงทะเบียนรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง

30 พ.ค. 2563 | 03:18:51
ตามที่มีการโพสต์ข้อความ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง เว็บไซต์จากกรมบัญชีกลาง ใช้เช็คสิทธิ ลงทะเบียนรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากที่มีข้อมูลข่าวปรากฏตามช่องทางต่างๆ เรื่องเว็บไซต์จากกรมบัญชีกลาง ใช้เช็คสิทธิ ลงทะเบียนรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง โดยระบุว่าสามารถเช็ควิธีรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง และลงทะเบียนรับเงินได้เพียงกรอกเลขบัตรประชาชน ทางกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวว่า

การตรวจสอบสิทธิในระบบ e Social Welfare ของกรมบัญชีกลางนั้น เป็นการตรวจสอบสิทธิ ของผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการที่จ่ายประจำให้เป็นรายเดือนเท่านั้น จึงไม่สามารถยืนยันหรือตรวจสอบสิทธิการได้รับเงินตามมาตรการการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ตามที่กล่าวอ้าง

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่ https://www.cgd.go.th/ หรือ โทร 02-270 -6400

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ระบบ e Social Welfare เป็นการตรวจสอบสิทธิของผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการที่จ่ายประจำให้เป็นรายเดือนเท่านั้น ไม่สามารถตรวจสอบสิทธิการได้รับเงินตามมาตรการการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางได้

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
Share this: