การเดินทางของน้ำประปาสะอาดปลอดภัย

13 ก.ค. 2563 | 15:46:35
ขั้นตอนตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ เพราะคุณภาพน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัย คือสิ่งสำคัญที่เราใส่ใจมอบให้ประชาชน การประปานครหลวง พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจ และสังคมไทย

เริ่มจากจุดรับน้ำดิบทั้ง 2 แห่ง คือ แม่น้ำเจ้าพระยา และเขื่อนแม่กลอง นำน้ำดิบเข้าสู่ระบบผลิตน้ำประปาที่โรงงานผลิตน้ำประปาของ กปน. ทั้ง 4 แห่ง มีการเฝ้าระวัง ดูแลรักษาคุณภาพน้ำดิบอย่างละเอียด อาทิ การตรวจวัดคุณภาพน้ำดิบทุกชั่วโมงก่อนถึงสถานีสูบ ด้วยการตรวจวัดค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ และการติดตามคุณภาพน้ำดิบเชิงชีวภาพ (Biomonitoring) เพื่อให้มั่นใจว่าน้ำดิบมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี

หลังจากที่ได้น้ำประปาสะอาดปลอดภัยแล้ว จะทำการสูบส่งผ่านระบบท่อประปาระยะทางรวมกว่า 34,000 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ 3 จังหวัด กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้บริการประชาชนได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค

พร้อมมีการบำรุงรักษาท่อประปาให้มีคุณภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ควบคุมคุณภาพน้ำประปาให้สะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) ตั้งแต่โรงงานผลิตน้ำจนถึงบ้านผู้ใช้น้ำ อีกด้วย

กปน ขอให้ผู้ใช้น้ำหมั่นตรวจสอบดูแลรักษาระบบท่อประปาในบ้านของตนเอง หมั่นตรวจสอบ ล้างถังพักน้ำทุกๆ 6 เดือน เพื่อคงคุณภาพน้ำประปาให้สะอาดปลอดภัย เช่นเดียวกับที่ออกจากโรงงานผลิตน้ำของ กปน.

#การประปานครหลวง #แผนน้ำประปาปลอดภัย #watersafetyplan #changeforbettercare
Share this: