กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เชิญชวนคู่รักจดทะเบียนสมรสในวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ ณ สำนักทะเบียนใกล้บ้านทุกแห่ง

13 ก.พ. 2563 | 23:54:59
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เชิญชวนคู่รักจดทะเบียนสมรสในวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ เพื่อยืนยันความรักตามกฎหมายของคู่รัก ณ สำนักทะเบียนใกล้บ้านทุกแห่ง
.
จดทะเบียนสมรสต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
.
1. ชายหรือหญิงมีอายุครบ 17 ปี บริบูรณ์ กรณีมีเหตุอันควรศาลอาจอนุญาตให้ทำการสมรสก่อนที่ชายและหญิงมีอายุครบ17 ปีบริบูรณ์ได้ กรณีอายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์จะต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฏหมาย
2.ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือเป็นบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ
3.ไม่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดามารดา
4.ไม่เป็นคู่สมรสของบุคคลอื่น
5.ผู้รับบุตรบุญธรรมจะสมรสกับบุตรบุญธรรมไม่ได้
6.หญิงหม้ายจะสมรสใหม่ เมื่อการสมรสครั้งก่อนได้สิ้นสุดไปแล้ว ไม่น้อยกว่า 310 วัน
Share this: