กทม.เตรียมพร้อมเลือกตั้งกรรมการชุมชน 2,066 ชุมชนทั่วกรุงเทพฯ

14 ส.ค. 2562 | 17:39:05

นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางการเลือกตั้งกรรมการชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยให้เลือกตั้งกรรมการชุมชนให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 30 พ.ย. 62 ทั้ง 2,066 ชุมชน ทั่วกรุงเทพฯ ทั้งนี้มี นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคม รวมถึงนักพัฒนาชุมชนจาก 50 สำนักงานเขตทั่วกรุงเทพฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ถวายสัตย์ปฏิญาณตนเมื่อวันที่ 16 ก.ค. 62 มีผลทำให้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 22 พ.ค. 57 เรื่อง การควบคุมอำนาจปกครองประเทศ สิ้นสุดลงไปด้วย และทำให้การขยายระยะเวลาการเลือกตั้ง รวมทั้งการรักษาการในตำแหน่งกรรมการชุมชนมีผลสิ้นสุดลง ดังนั้นสำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต จึงต้องจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการชุมชน รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,066 ชุมชน ทั่วกรุงเทพฯ ทั้งนี้กรุงเทพมหานคร พิจารณาแล้ว เห็นควรจัดการเลือกตั้งชุมชนให้เสร็จสิ้นโดยเร็วเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้กรรมการชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานกับกรุงเทพมหานคร ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย แต่เนื่องจากบางสำนักงานเขตมีจำนวนชุมชนมาก การเลือกตั้งกรรมการชุมชนจึงไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงอาศัยอำนาจตามข้อ 80 แห่งระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 ขยายระยะเวลาการเลือกตั้งกรรมการชุมชน พร้อมทั้งให้กรรมการชุมชนชุดเดิมรักษาการอยู่ในตำแหน่ง จนกว่าจะมีการเลือกตั้งกรรมการฯ ชุดใหม่ขึ้นมาแทนแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าวันที่ 30 พ.ย. 62

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า หลังจากที่ไม่มีการเลือกตั้งกรรมการชุมชนมาเป็นระยะเวลาประมาณ 5 ปี วันนี้จึงได้จัดการประชุมหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯทั้ง 50 สำนักงานเขต เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจในการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งหากเขตไหนสามารถจัดการเลือกตั้งได้ ให้ทำการประกาศรับสมัครกรรมการชุมชนและดำเนินการเลือกตั้งทันที สำหรับบางเขตมีจำนวนชุมชนมากกว่า 80 ชุมชน ให้จัดทำแผนการจัดการเลือกตั้งของแต่ละชุมชนให้ครบถ้วน เพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการชุมชนแล้วเสร็จทุกชุมชนก่อนวันที่ 30 พ.ย. นี้ ซึ่งภาจกิจนี้ไม่ได้เป็นภารกิจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่เป็นภารกิจที่ทุกคนในสำนักงานเขตต้องช่วยกัน และรายงานให้สำนักพัฒนาสังคมทราบต่อไป


Share this: