กทม. ผนึกกำลังร่วมแก้ปัญหาและช่วยเหลือเด็กไร้สัญชาติให้ได้รับสวัสดิการตามกฎหมาย

23 พ.ค. 2562 | 15:57:09
 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมโครงการเพื่อเด็กไร้สัญชาติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) เขตดินแดง ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร กับบางกอกคลินิกนิติธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิฮันส์ไซเดล แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จัดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและทะเบียน ของกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง รวม 255 คน ที่เข้าร่วมการอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ การได้สัญชาติไทยของคนไร้รากเหง้า การให้ความช่วยเหลือคนไร้สัญชาติไทยตามกฎหมาย และปัญหาอุปสรรคในการให้ความช่วยเหลือคนไร้รากเหง้า นำไปสู่การช่วยเหลือให้เด็กไร้สัญชาติ และเด็กไร้สถานะทางทะเบียน ได้รับสวัสดิการการสงเคราะห์ และคุ้มครองสวัสดิภาพตามความต้องการขั้นพื้นฐานและสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวกับผู้เข้ารับการอบรมว่า ปัญหาเด็กไร้รากเหง้า และเด็กไร้สัญชาติเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไข เนื่องจากเด็กไร้สัญชาติบางคนถูกปล่อยปละละเลยในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม และบางคนต้องกลายเป็นคนเร่ร่อน จึงจำเป็นต้องหาแนวทางดำเนินการร่วมกันเพื่อจะทำอย่างไรให้เด็กไร้สัญชาติได้รับสวัสดิการตามสมควร สามารถดำรงชีวิตได้ด้วยตัวเอง มีงานทำ การอบรมในวันนี้เป็นนิมิตรหมายที่ดีที่หลายหน่วยงานได้ร่วมมือการทำงานเพื่อช่วยเหลือเด็กไร้สัญชาติ ทำให้เด็กได้รับการศึกษา ได้รับสวัสดิการ สามารถดูแลตัวเอง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อีกทั้งเป็นโอกาสดีที่จะทำให้ทุกคนที่เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้นในการปฏิบัติงานช่วยเหลือเด็กไร้รากเหง้าและไร้สัญชาติที่ดำรงชีวิตอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ค่อนข้างยากลำบาก ให้ได้รับสวัสดิการ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสิทธิในความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันต่อไป


Share this: