กทพ. จัดกิจกรรม EXAT CG Day ประจำปีงบประมาณ 2561

10 ส.ค. 2561 | 17:16:10
วันนี้ (10 สิงหาคม 2561) ณ ชั้น 3 อาคาร 2 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จตุจักร นายสุรงค์ บูลกุล ประธานกรรมการ กทพ. เป็นประธาน ในการเปิดกิจกรรมEXAT CG Day ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ รองผู้ว่าการฝ่ายกฏหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน  โดยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกล่าวรายงาน

นายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ  รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กล่าวในรายละเอียดว่า "กทพ. ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน ตลอดจนวางโครงสร้าง และระบบการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้การทำหน้าที่หลักในการพัฒนาทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถนำไปสู่การลดปัญหาการจราจร และเพิ่มมูลค่าในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าและยั่งยืน โดยได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากภาครัฐที่เป็นเจ้าของ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรทุกกลุ่มเสมอมาจากการเล็งเห็นความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าว กทพ. จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น โดยยึดหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ปี 2552ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และภายใต้หลักการและแนวทาง ดังกล่าวนี้ นำไปสู่กิจกรรม โครงการ และแผนงานที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. มีการพัฒนาอย่างมากและมีความต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปีงบประมาณ 2554 กทพ. ได้มีการจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เจ้าหน้าที่การทางพิเศษฯ ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ และแสดงถึงการปฏิบัติงานที่ดี นอกจากนี้ยังได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ กทพ. ได้ทราบถึงหลักจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ และสามารถนำไปเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานและดำเนินชีวิตประจำวันต่อไป กิจกรรมในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นตามแผนงานกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance : CG) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยได้มีการจัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “การกำกับดูแลกิจการที่ดีและคุณธรรมจริยธรรม” โดยนายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งมีคณะกรรมการ กทพ. คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้บริหาร พนักงาน กทพ. เข้าร่วมรับฟังการบรรยายฯ และเยี่ยมชมชมนิทรรศการเผยแพร่เอกสาร ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของ กทพ. และร่วมเล่นเกมส์เพื่อรับของรางวัลในแต่ละบูธ

“การจัดกิจกรรมในวันนี้ จะทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งร่วมกันผลักดันองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน ให้สมกับเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจชั้นนำด้านการคมนาคมที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่นต่อไป”
Share this: